تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (13), شماره (29), سال (2013-9) , صفحات (51-73)

عنوان : ( بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی، مطالعه موردی:شهر مریوان )

نویسندگان: سید هادی کهنه پوشی , حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به بررسی اثرات قاچاق کالا بر شهر مرزی مریوان، که در مرز غربی استان کردستان و هم مرز با کشور عراق است، می پردازد.قاچاق تخلف گمرکی است شامل جایجایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی. مساله قاچاق در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای همسایه، بسیار قابل توجه است . هدف از این تحقیق ، بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهر مریوان از لحاظ درآمد و اشتغال می باشد . روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بنابر روش توصیفی– تحلیلی است . ساکنین شهر مرزی- مریوان- ، جامعه آماری این تحقیق است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 315 بدست آمد . این تحقیق ابتدا به جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای از منابع می پردازد. پس از آن داده ها و اطلاعات مربوط به منطقه گردآوری و سپس به تهیه پرسشنامه و تکمیل آن در بین ساکنین شهر مریوان همراه با مشاهده پرداخته است . برای رسم نقشه ها نیز از نرم افزارARC GIS استفاده شد . در نهایت اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS تحلیل شده و به ارایه نتیجه گیری پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیرات مثبت و زیاد قاچاق کالا بر میزان اشتغال و درآمد ساکنین شهر -مریوان- و نیز تاثیر قاچاق کالا بر سایر بخش های اقتصادی منطقه می باشد .

کلمات کلیدی

, شهرهای مرزی, قاچاق کالا, مریوان, اقتصاد شهری , امنیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036597,
author = {کهنه پوشی, سید هادی and شایان, حمید},
title = {بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی، مطالعه موردی:شهر مریوان},
journal = {تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی},
year = {2013},
volume = {13},
number = {29},
month = {September},
issn = {2228-7736},
pages = {51--73},
numpages = {22},
keywords = {شهرهای مرزی،قاچاق کالا،مریوان،اقتصاد شهری ،امنیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی، مطالعه موردی:شهر مریوان
%A کهنه پوشی, سید هادی
%A شایان, حمید
%J تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
%@ 2228-7736
%D 2013

[Download]