پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (275-282)

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری )

نویسندگان: سعید خانی نژاد , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , جواد شباهنگ , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوشیا از جمله گیاهان متحمل به شوری است که میتوان از آن در تولید علوفه در مناطق دارای آب و خاک شور بهره برد. یکی از مشکلاتی که امروزه در تولید گیاهان علوفه ای در این مناطق مورد توجه قرار گرفته است کاهش عملکرد و کیفیت علوفه در شرایط آبیاری با آب شور است. به همین منظور استفاده از کودهای شیمیایی میتواند به عنوان یک راه حل مفید مورد توجه باشد. در این راستا مطالعه ای به منظور بررسی سطوح مختلف کود نیتروژن و فسفر در شرایط آبیاری با آب شور بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا با استفاده از آزمایش طرح های خرد شده به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرتهای اصلی شامل سطوح شوری 2/5 و 5/16 دسیزیمنس بر متر آب آبیاری و کرتهای فرعی شامل سه سطح نیتروژن از نوع اوره (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) و سه سطح فسفر از نوع سوپر فسفات تریپل (صفر، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که شوری اثر معنی داری بر ارتفاع، قطر ساقه اصلی و درصد وزن خشک گیاه نداشت. اما نیتروژن سبب افزایش ارتفاع، تعداد شاخه های جانبی و عملکرد علوفه در مقایسه با شرایط بدون نیتروژن شد. فسفر نیز عملکرد علوفه خشک را به طور معنیداری افزایش داد. اثر متقابل شوری با نیتروژن و فسفر نیز نشان داد که این کودها میتوانند از اثرات سوء تنش شوری بر روی کوشیا کاسته و باعث بهبود خصوصیات علوفه ای و افزایش بیوماس شوند.

کلمات کلیدی

, درصد وزن خشک, شاخه جانبی, اثر متقابل شوری و نیتروژن و فسفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036599,
author = {خانی نژاد, سعید and کافی, محمد and خزاعی, حمیدرضا and شباهنگ, جواد and نباتی, جعفر},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {275--282},
numpages = {7},
keywords = {درصد وزن خشک، شاخه جانبی، اثر متقابل شوری و نیتروژن و فسفر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری
%A خانی نژاد, سعید
%A کافی, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A شباهنگ, جواد
%A نباتی, جعفر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2013

[Download]