ادبیات معاصر, دوره (2), شماره (6), سال (2013-1) , صفحات (41-50)

عنوان : ( متن آرمانی به روایت عبداللطیف عباسی و هلموت ریتر )

نویسندگان: عبداله رادمرد , مجتبی مجرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنت تصحیح متن از دیرباز در فرهنگ ایرانی-اسلامی به شیوه های خاص خود مرسوم و متداول بوده است. این تحقیق می کوشد با تمرکز بر دو شیوه کاری دو مصحح مذکور، شباهت ها و تفاوتهای بنیادین در توجه به متن و خصوصاً غایت شناسی تصحیح متن را در دو سنت شرقی و غربی در ترازوی نقد و بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی

, تصحیح متن, متن آرمانی, عبداللطیف عباسی, هلموت ریتر, مثنوی معنوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036601,
author = {رادمرد, عبداله and مجرد, مجتبی},
title = {متن آرمانی به روایت عبداللطیف عباسی و هلموت ریتر},
journal = {ادبیات معاصر},
year = {2013},
volume = {2},
number = {6},
month = {January},
issn = {****-0097},
pages = {41--50},
numpages = {9},
keywords = {تصحیح متن، متن آرمانی، عبداللطیف عباسی، هلموت ریتر، مثنوی معنوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T متن آرمانی به روایت عبداللطیف عباسی و هلموت ریتر
%A رادمرد, عبداله
%A مجرد, مجتبی
%J ادبیات معاصر
%@ ****-0097
%D 2013

[Download]