تحقیقات علوم رفتاری, دوره (12), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (103-111)

عنوان : ( شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان )

نویسندگان: علی مشهدی , فاطمه میردورقی , جعفر حسنی , حمید یعقوبی , محمد حمزه لو , زهرا حسین زاده ملکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی شیوع نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن-ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان سال اول دانشگاه فردوسی مشهد بود. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، جامعه آماری تمامی دانشجویان سال اول دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 91-90 (3272 نفر) بودند که به صورت سرشماری در این پژوهش شرکت داشتند و مقیاس درجه بندی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بزرگ‌سالان بارکلی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نمرات Z، آزمون خی دو و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد در شاخص نارسایی توجه 192 نفر (9/5%)، فزون کنشی 281 نفر (6/8%) و تکانش-گری 189 نفر (8/5%) از این دانشجویان دارای نشانه‌های مرضی این اختلال می‌باشند. به عبارت دیگر، تعداد 217 نفر (6/6%) مشتمل بر 100 دختر (1/5%) و 117 پسر (9%) از این دانشجویان بر اساس نمره کلی مقیاس درجه بندی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بزرگ‌سالان دارای نشانه‌های تشخیصی این اختلال بودند. همچنین بررسی همبستگی بین نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و مؤلفه کندی زمان شناختی نشان داد کندی زمان شناختی بیشترین همبستگی را با نشانه نارسایی توجه (73/0r=) دارد. نتیجه گیری: شیوع بالای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در بین دانشجویان، ضرورت پیشگیری و اعمال برنامه‌های درمانی را برای این اختلال نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی, تکانش گری, کندی زمان شناختی, دانشجویان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036602,
author = {مشهدی, علی and میردورقی, فاطمه and جعفر حسنی and حمید یعقوبی and حمزه لو, محمد and حسین زاده ملکی, زهرا},
title = {شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان},
journal = {تحقیقات علوم رفتاری},
year = {2014},
volume = {12},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-2029},
pages = {103--111},
numpages = {8},
keywords = {اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی، تکانش گری، کندی زمان شناختی، دانشجویان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان
%A مشهدی, علی
%A میردورقی, فاطمه
%A جعفر حسنی
%A حمید یعقوبی
%A حمزه لو, محمد
%A حسین زاده ملکی, زهرا
%J تحقیقات علوم رفتاری
%@ 1735-2029
%D 2014

[Download]