فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (43-53)

عنوان : ( اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی )

نویسندگان: راضیه امیرخانی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازی ﺎﻫﻴﮔ ﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﻴ ﻲﻣ ﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ در ﺎهﻴﮔ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺪﻳرو ﻲﻣ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻳا در ﻲﻌﻴوﺳ ﺮان دارد ﺑﻪ و ﺻﻮرت ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه و دم ﻛﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻲﻣ ﻴﮔ .ﺮد در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺟﺮا ﺷﺪ ﺑﺮﮔﻬﺎی اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﺒﺎﻟﺖ 60- ﺑﺎ دوزﻫﺎی 10 ،7، 3و 15 ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮی ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ، اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ آب و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻮﺳﻂ GC و GC-MS ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺗﻮ دﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دوز 15 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را داﺷﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﻛﺎرواﻛﺮول، ﺗﻴﻤﻮل و ﭘﺎراﺳﻴﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻤﺪه اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازی ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرواﻛﺮول، اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﺳﻴﻤﻦ و ﮔﺎﻣﺎﺗﺮﭘﻴﻨﻦ ﺷﺪ ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻣﻔﻦ و اﺳﻴﺘﺮال و دوز 10 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮی اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻟﻔﺎﺗﻮژن ﺷﺪ .

کلمات کلیدی

اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036609,
author = {امیرخانی, راضیه and عزیزی ارانی, مجید and بحرینی, معصومه and آروئی, حسین},
title = {اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی},
journal = {فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2252-0813},
pages = {43--53},
numpages = {10},
keywords = {اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی
%A امیرخانی, راضیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A بحرینی, معصومه
%A آروئی, حسین
%J فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی
%@ 2252-0813
%D 2013

[Download]