اقتصاد پولی، مالی, دوره (19), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (145-161)

عنوان : ( بررسی رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایران )

نویسندگان: مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر چند استخراج و مصرف زغال سنگ به راحتی استخراج و مصرف نفت و گاز نیست ولی ب ا توجه به قیمت بالای حامل های انرژی به نظر لازم می رسد که یک مطالعه اجمالی در زمینه مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی به شناخت زمینه های جانشینی این حامل به جای حامل های دیگر کمک می کند. مصرف زغال سنگ، تشکیل سر مایه و اشتغال در ،GDP هدف از ارائه این مقاله، بررسی رابطه علیت بین به کار KPSS 1386 می باشد. برای بررسی مانایی متغیرها، آزمون ریشه واحد - ایران برای سال های 1350 گرفته شد که نتایج این آزمون نشان می دهد متغیر ها در تفاضل مرتبه اول مانا می باشند. نمودارهای حاصل جمع انباشته مربعات و حاصل جمع انباشته نشان می دهند که متغیر ها پایدار می باشند. از آنجایی که متغیر ها می باشند بر ای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها آزمون همجمعی جوهانسون را انجام داده ایم I(1) نتایج این آزمون نشان می دهند بین متغیرها رابطه بلند مدت وجود دارد . آزمون علیت گر نجری نشان وجود دارد. در کوتاه مدت و بلند مدت، GDP می دهد که یک رابطه علیت دو طرفه بین تشکیل سرمایه و تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی یکدیگر را تقویت می کنند و افزایش سرمایه باعث افزایش اشتغال می شود، از طرفی مصرف زغال سنگ علت افزایش رشد اقتصادی نیست ؛اماعکس آن صادق است.

کلمات کلیدی

, مصرف زغال سنگ, رشد اقتصادی, تشکیل سرمایه, اشتغال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036615,
author = {بهنامه, مهدی},
title = {بررسی رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2013},
volume = {19},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {145--161},
numpages = {16},
keywords = {مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه، اشتغال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایران
%A بهنامه, مهدی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2013

[Download]