بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (75-84)

عنوان : ( ارزیابی تنوع ژنتیکی و پراکندگی جغرافیایی برخی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی M13 و ISSR )

نویسندگان: مسعود فخرفشانی , فرج اله شهریاری احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ارزشمندترین گیاهان صنعتی- دارویی می باشد که به دلیل اهمیت بالای آن از ابعاد مختلفی مورد مطالعه قرار (Allium sativum L.) سیر گرفته است، اما اطلاعات بسیار اندک و ناقصی راجع به پراکندگی، تنوع و طبقه بندی آن در سراسر جهان وجود دارد بطوریکه تنها گروه بندی های موجود، بر اساس عناوین تجاری، محلی، منطقه جغرافیایی رویش و برخی ویژگی های فنوتیپی می باشند. عمده ترین دلیل آن نیز عقیم بودن و عدم تولید گل در Inter ) ISSRسیر است که طبقه بندی مورفولوژیکی آن را مشکل ساخته است. به همین دلیل پژوهش حاضر به عنوان اولین مطالعه کاربرد نشانگر نواحی بین توالی های ساده تکراری) روی توده های بومی ایران و با اهداف مطالعات تاکسونومی در سطوح زیر گونه ای، – Simple Sequence Repeat تشخیص تفاوت های ژنتیکی بین اکوتیپ های بومی ایران با فنوتیپ های متفاوت و همچنین بررسی وجود اختلاط فیزیکی بین اکوتی پهای سیر ایرانی و برخی از سیر های وارداتی و شناسایی توده های تکراری در مجموعه های ژرم پلاسم ایران صورت پذیرفت. بر اساس نتایج این پژوهش 26 توده جغرافیایی 0 نمونه ها در چهار گروه مختلف قرار گرفتند که با / (اکوتیپ) مورد مطالعه، در 24 شاخه متفاوت قرار گرفتند و با گروه بندی آنها در سطح شباهت 69 محدوده پراکندگی جغرافیایی نمونه ها انطباق داشت. گروه اول شامل توده های جمع آوری شده از شمال و شمال غرب استان همدان؛ گروه دوم شامل اکوتیپ های پراکنده در غرب و جنوب غرب استان همدان، مناطق مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران؛ گروه سوم تود ه جمع آوری شده از اهواز و گروه چهارم شامل نمونه هایی از شمال و شمال شرقی کشور بود.

کلمات کلیدی

, تنوع درون گونه ای, چند شکلی ژنتیکی, فیلوژنی, گرو هبندی مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036617,
author = {فخرفشانی, مسعود and شهریاری احمدی, فرج اله},
title = {ارزیابی تنوع ژنتیکی و پراکندگی جغرافیایی برخی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی M13 و ISSR},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7713},
pages = {75--84},
numpages = {9},
keywords = {تنوع درون گونه ای، چند شکلی ژنتیکی، فیلوژنی، گرو هبندی مولکولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تنوع ژنتیکی و پراکندگی جغرافیایی برخی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی M13 و ISSR
%A فخرفشانی, مسعود
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2013

[Download]