اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی ارزش اقتصادی بهره برداری و احیاء گیاه دارویی گون کتیرایی در منطقه اکبرآباد کاشمر )

نویسندگان: امیر سلیمانی , اذین راشد , حسین باقرزاده سکه , سرور خرم دل , عبدالمجید فرجادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی بهره برداری اصولی و رعایت جوانب اقتصادی، حفظ و بقاء و گسترش گونه دارویی گون کتیرایی در منطقه اکبرآباد (با مساحتی در حدود 5251 هکتار و بارندگی 6/345 میلی متر در سال که تغییرات فصلی بارندگی در منطقه نسبتاً زیاد بوده و رژیم بارندگی منطقه بهاره و زمستانه می باشد) از توابع شهرستان کاشمر بود. از دیگر اهداف مطالعه شناسایی منابع تولید محصولات فرعی، برنامه ریزی عملیات بهره برداری در قالب طرح مدون، کنترل عملیات بهره برداری و نظارت بر کمیت و کیفیت تولید، حفاظت و احیاء و توسعه رویشگاه های منطقه مورد مطالعه به منظور تولید مستمر بود. باتوجه به پیمایش های انجام شده در منطقه هفت رویشگاه اصلی برای گون کتیرا در منطقه تشخیص داده شد. با توجه به درصد بوته های مجاز به بهره برداری (75 درصد)، تعداد بوته های مجاز به بهره برداری برابر با 1403 بوته در هکتار تعیین گردید. میزان محصول استخراج شده برای هر پایه به میزان 76/3 گرم در سال با متوسط تاج پوشش 25/0 مترمربع در سال محاسبه گردید. میزان محصول قابل استحصال نیز با توجه به سطح تاج پوشش موجود برابر با 61/8 کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید.کل محصول در نظر گرفته شده جهت استحصال در یک دوره بهره برداری سه ساله با در نظر گرفتن 10 درصد افت برابر با 21837کیلوگرم برآورد گردید. هزینه عملیات کپه کاری 500 هکتار از رویشگاه های منطقه به منظور افزایش میزان بوته های گون کتیرایی با هزینه 132197 هزارریال پیش بینی گردید.

کلمات کلیدی

, بهره برداری, رویشگاه, گیاه دارویی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036619,
author = {امیر سلیمانی and راشد, اذین and باقرزاده سکه, حسین and خرم دل, سرور and عبدالمجید فرجادیان},
title = {بررسی ارزش اقتصادی بهره برداری و احیاء گیاه دارویی گون کتیرایی در منطقه اکبرآباد کاشمر},
booktitle = {اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بهره برداری، رویشگاه، گیاه دارویی، کتیرا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارزش اقتصادی بهره برداری و احیاء گیاه دارویی گون کتیرایی در منطقه اکبرآباد کاشمر
%A امیر سلیمانی
%A راشد, اذین
%A باقرزاده سکه, حسین
%A خرم دل, سرور
%A عبدالمجید فرجادیان
%J اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی
%D 2013

[Download]