به زراعی کشاورزی, دوره (14), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (57-66)

عنوان : ( اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه )

نویسندگان: حسین نستری نصرآبادی , سیدحسین نعمتی , علی رضا سبحانی , حسین آروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از خاکپوش به عنوان یکی از روش های شناخته شده در کاهش مصرف آب مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان تربت جام واقع در استان خراسان رضوی بر روی دو رقم خربزه انجام گردید. عامل آبیاری در سه سطح (دور آبیاری شش، هشت و 10 روز) در کرت اصلی و دو عامل خاکپوش (مخلوط خاکپوش کاه و شلتوک برنج، خاکپوش پلاستیک و بدون خاکپوش) و رقم (دو رقم خاتونی و قصری) به صورت فاکتوریل در کرت فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در صفات عملکرد، درصد قند، میزان آلودگی به کنه تارعنکبوتی و بوته میری، سطح برگ و رطوبت خاک برای تیمارهای خاکپوش و دور آبیاری تفاوت معنی داری وجود دارد. بیشترین سطح برگ و رطوبت خاک در خاکپوش پلاستیک مشاهده شد و بیشترین آلودگی به کنه تار عنکبوتی و بوته میری در خاکپوش آلی به دست آمد. خاکپوش پلاستیک باعث افزایش درصد قند در هر دو رقم خربزه گردید. خاکپوش پلاستیک در دور آبیاری شش روز باعث کاهش عملکرد و کیفیت میوه شد، اما در دور آبیاری بیش از هشت روز باعث افزایش عملکرد و کیفیت گردید که با توجه به مزیت در مصرف آب کمتر و بهبود عملکرد برای مناطق خشک و کم آب توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

بوته میری؛ درصد قند؛ رطوبت خاک؛ سطح برگ؛ عملکرد؛ کنه تارعنکبوتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036624,
author = {نستری نصرآبادی, حسین and نعمتی, سیدحسین and علی رضا سبحانی and آروئی, حسین},
title = {اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2012},
volume = {14},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-8337},
pages = {57--66},
numpages = {9},
keywords = {بوته میری؛ درصد قند؛ رطوبت خاک؛ سطح برگ؛ عملکرد؛ کنه تارعنکبوتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه
%A نستری نصرآبادی, حسین
%A نعمتی, سیدحسین
%A علی رضا سبحانی
%A آروئی, حسین
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2012

[Download]