دانشگاه علوم پزشکی قزوین, دوره (17), شماره (4), سال (2013-11) , صفحات (39-46)

عنوان : ( اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی غنائی چمن آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: سلامت و بهداشت روانی و جسمی دانشجویان از مهم ترین اهداف هر جامعه به شمار می رود ؛ چرا که سلامتی آن­ها تضمین­ کننده ارتقای سطح علمی و پیشرفت هر جامعه خواهد بود. کیفیت زندگی، کیفیت خواب و سلامت عمومی متغیرهایی هستند که در سازماندهی بهینه اجتماعی-جسمانی و روانشناختی انسان نقش بسیار مهمی دارند. هدف: مطالعه حاضر به منظور تعیین اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی مداخله­ ای، تعداد 48 دانشجو (24 پسر و 24 دختر) به شیوه نمونه­ گیری در دسترس در سال 89-1388 از میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند و در چهار گروه ( 12 دختر و 12 پسر گروه های آزمایش-12 دختر و 12 پسر گروه­های شاهد) به صورت تصادفی قرار گرفتند. دانشجویان گروه های آزمایش قبل و بعد از مدت زمان سه ماه و هر هفته 3 جلسه ورزش، پرسش نامه های کیفیت خواب پتزبورگ، سلامت عمومی و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت را تکمیل کردند. داده ها با آزمون­های آماری همبستگی پیرسون، تی و واریانس یک راهه تحلیل شدند. یافته­ ها : بین گروه های چه ا رگانه آزمایش و شاهد قبل از مداخله تفاوت معنی­ داری در سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی مشاهده نشد. اما بعد از سه ماه مداخله، تفاوت بین گروه های آزمایش و شاهد در هرسه متغیر از نظر آماری معنی­ دار بود (05/0> P ). نتیجه­ گیری: با توجه به یافته ها، پیشنهاد می ­شود دانشجویان به رفتارهای ارتقادهنده سلامتی بپردازند و از مسوولین نیز انتظار می رود فضاهای ورزشی و امکانات رفاهی دانشجویی را افزایش دهند.

کلمات کلیدی

, ورزش, سلامت عمومی, خواب, کیفیت زندگی, دانشجو یان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036630,
author = {سلطانی شال, رضا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and غنائی چمن آباد, علی},
title = {اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی قزوین},
year = {2013},
volume = {17},
number = {4},
month = {November},
issn = {1561-3666},
pages = {39--46},
numpages = {7},
keywords = {ورزش، سلامت عمومی، خواب، کیفیت زندگی، دانشجو یان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A سلطانی شال, رضا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A غنائی چمن آباد, علی
%J دانشگاه علوم پزشکی قزوین
%@ 1561-3666
%D 2013

[Download]