اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (14), شماره (56), سال (2013-3) , صفحات (314-326)

عنوان : ( تاثیر تعاملی روان­ درمانی بدنی و پس­ خوراند زیستی بر کنش عصب-روان­ شناختی عزت نفس و هوش هیجانی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی­ های یادگیری )

نویسندگان: مرضیه سروی , علی غنائی چمن آباد , محمدسعید عبدخدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:این پژوهش جهت بررسی تاثیر تعاملی روان­درمانی بدنی و پس­خوراند زیستی بر کنش عصب-روان­شناختی عزت نفس و هوش هیجانی مادران کودکان مبتلا به ناتوانایی­های ویژه­ی یادگیری طراحی شده است. روش­کار: این پژوهش کارآزمایی بالینی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه شاهد در سال 1389 انجام شد. کل آزمودنی ها شامل 17 نفر از مادران کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری در مشهد می باشند که به طور تصادفی در دو گروه آزمون (7 نفر) و شاهد (10 نفر) تقسیم شدند. قبل از شروع مطالعه، تمام آزمودنی ها با پرسش­نامه­ی عزت نفس کوپراسمیت و هوش هیجانی بار-ان ارزیابی گردیدند. گروه آزمون، تحت یک دوره­ی سه ماهه روان­درمانی بدنی (دو جلسه­ی 90 دقیقه­ای در هفته، در مجموع 24 جلسه) و آموزش پس­خوراند زیستی (هر دو هفته یک بار، در مجموع 6 جلسه) قرار گرفتند. پس از اتمام دوره­ی آموزش، تمام آزمودنی ها توسط ابزارهای ذکر شده، ارزیابی مجدد شدند. برای بررسی نرمال بودن یافته­های دو گروه، از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد و با توجه به نرمال بودن نمرات عزت نفس و هوش هیجانی در دو گروه، برای مقایسه­ی میانگین نمرات از آزمون تی مستقل با سطح معنی­داری 05/0>P استفاده شد. یافته­ها:نمرات مربوط به عزت نفس (042/0=P) و هوش هیجانی (011/0=P) در گروه آزمون نسبت به شاهد به طور معنی­داری افزایش یافته بود. نتیجه­گیری: نتایج این پژوهش حاکی از اثربخشی روان­درمانی بدنی و پس­خوراند زیستی در افزایش عزت نفس و هوش هیجانی مادران کودکان مبتلا به ناتوانایی­های یادگیری است.

کلمات کلیدی

, دن, پس­خوراند زیستی, روان­درمانی, عزت نفس, ناتوانی­های یادگیری, هوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036631,
author = {سروی, مرضیه and غنائی چمن آباد, علی and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {تاثیر تعاملی روان­ درمانی بدنی و پس­ خوراند زیستی بر کنش عصب-روان­ شناختی عزت نفس و هوش هیجانی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی­ های یادگیری},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2013},
volume = {14},
number = {56},
month = {March},
issn = {1028-6918},
pages = {314--326},
numpages = {12},
keywords = {دن، پس­خوراند زیستی، روان­درمانی، عزت نفس، ناتوانی­های یادگیری، هوش هیجانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تعاملی روان­ درمانی بدنی و پس­ خوراند زیستی بر کنش عصب-روان­ شناختی عزت نفس و هوش هیجانی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی­ های یادگیری
%A سروی, مرضیه
%A غنائی چمن آباد, علی
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2013

[Download]