افق دانش, دوره (18), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (2023-207)

عنوان : ( تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی )

نویسندگان: علی غنائی چمن آباد , حسین کارشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حرکات بدنی، به‌خصوص حرکات موزون، به‌طور مستقیم یا از طریق مکانیسم‌ها و فرآیندهای دیگر، عملکردهای شناختی، عاطفی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این حرکات در چارچوب فعالیت تفریحی لذت‌- و آرامش‌بخش صورت می‌گیرد و وسیله‌ای برای خوداظهاری، افکار، احساسات، ابزاری برای درمان، افزایش‌دهنده آمادگی جسمانی و کاهنده اضطراب است. هدف این پژوهش تعیین تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی بود. روش‌ها: این پژوهش شبه‌آزمایشی در جامعه 93 کودک دوره پیش‌دبستانی 1 و پیش‌دبستانی 2 مهد کودک دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 88-1387 انجام شد و 35 کودک در گروه آزمایش و 22 کودک در گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها آزمون آدمک گودیناف و مقیاس رشد اجتماعی واینلند بودند. گروه آزمایش طی 4 ماه، در هر هفته 2 جلسه 5/1ساعته، با به‌کارگیری 60% ضربان قلب کودک از بسته آموزشی حرکات موزون بهره‌مند شدند. گروه کنترل تحت آموزش مستقل متفاوتی قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در نرم‌افزار SPSS 20 بررسی شدند. یافته‌ها: نمرات پس‌آزمون مقیاس هوش اجتماعی گروه آزمایش (21/26±121/43) و شاهد (15/33±115/91) از نظر مقدار تغییرات نسبت به پیش‌آزمون تفاوت آماری معنی‌داری (0/017=p؛ 6/077=(54، 1)F) داشتند. تفاوت آماری معنی‌داری بین نمره پیش‌آزمون (15/60±118/91) و پس‌آزمون (17/30±129/60) هوش گودیناف در گروه آزمایش (0/0001=p؛ 26/08=(54، 1)F) مشاهده شد. نتیجه‌گیری: آموزش حرکت‌درمانی موزون بر رشد اجتماعی و هوش کودکان پیش‌دبستانی جامعه دانشگاهی موثر است. Aims: Body movements, especially rhythmic movements, affect the cognitive, emotional and xocial functions directly or through mechanisms or the other processes. These movements are performed within the framework of enjoying and relaxing recreational activity and are a means for self-expression, thoughts, feelings, ameans for treatment, enahancing the body fitness and reducing the anxity. The aim of the presint study was to examine the effects of rhythmic exercise on preschool children s intelligence and social development. Methods: This quasi-experimental research was conducted on the population of 93 preschool children 1 and preschool children 2 of the Kindergarten of Ferdowsi university of Mashhad in academic year of 2008-9 and 35 children were placed in the experimental group and 22 children were placed in the control group. Data collection tools included Goodenough draw-a-man intelligence test and Vineland social maturity scale. The experimental group enjoyed the instructional rhythmic movement package for four months, in two 1.5-hout sessions per week, utilizing 60% of child s heartbeat. The control group received different independent instruction. ANCOVA analysis test was administered in SPSS 20 software. Results: posttest scores of social intelligence scale for experimental group (121.43+21.26) and control group (115=15.33) had a significant statistical difference(F = 6.077; p=0.017) in terms of the amount of changes compared to the pretest. A significant statistical difference was observed between the Goodenough intelligence s pretest score (118.91+15.60) and posttest (129.60+17.30) in the experimental group (F =26.08;p=0.001). Conclusion: The instruction of rhythmic movement therapy (RMT) is effective for the academic community preschool children s social growth and intelligence.

کلمات کلیدی

, Prescholl Child, Exercise Rhythmic, Social - کودکان پیش‌دبستانی, حرکات موزون ورزشی, تغییر اجتماعی, هوش, Change, Intelligence
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036632,
author = {غنائی چمن آباد, علی and کارشکی, حسین},
title = {تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی},
journal = {افق دانش},
year = {2013},
volume = {18},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-1855},
pages = {2023--207},
numpages = {-1816},
keywords = {Prescholl Child; Exercise Rhythmic; Social - کودکان پیش‌دبستانی، حرکات موزون ورزشی، تغییر اجتماعی، هوش، Change; Intelligence},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی
%A غنائی چمن آباد, علی
%A کارشکی, حسین
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2013

[Download]