همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27

عنوان : ( بررسی بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: سیده صفورا فدائی وطن , غلامحسین مروج , جواد کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این بررسی ارزیابی حساسیت دو گونه از شته های غلات،Sipha maydis وMetopolophium dirhodum ، به قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum استرین LRC 140 تحت شرایط کنترل شده بود. ارزیابی تاثیر سوسپانسیون کنیدی قارچ با غلظت های104، 105، 106، 107 و 108 کنیدی در میلی لیتر انجام شد. نتایج نشان داد که هر دو گونه شته به قارچ L. longisporum حساس بوده و جمعیت شته ها به طور معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش یافت. میزان LC50 قارچ علیه S. maydis و M. dirhodum به ترتیب105 × 9/5 و 106 × 2/3 کنیدی بر میلی لیتر به دست آمد. میزان LT50 در غلظت 108 کنیدی بر میلی لیتر، برای S. maydis و M. dirhodum، به ترتیب 2.9 و 4.4 روز به دست آمد. این نتایج نشان می دهد که حساسیت به قارچ با توجه به گونه شته متفاوت است. میزان LC50 و LT50 تخمین زده شده نشان داد که بیماریزایی L. longisporum علیه S. maydis در مقایسه با M. dirhodum بیشتر است. میزان LT50 با افزایش غلظت کنیدی قارچ افزایش یافت. تحقیق حاضر، نخستین مطالعه در زمینه حساسیت شته S. maydis به قارچ های بیمارگر حشرات می باشد. نتایج این تحقیق، موید توان قارچ بیمارگر L. longisporum در بیماریزایی روی شته های S. maydis و M. dirhodum می باشد و پیشنهاد می شود تا کارایی این بیمارگر در شرایط گلخانه و مزرعه مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, قارچ های بیمارگر حشرات, Lecanicillium longisporum, Sipha maydis, Metopolophium dirhodum, کنترل بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036641,
author = {فدائی وطن, سیده صفورا and مروج, غلامحسین and کریمی, جواد},
title = {بررسی بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قارچ های بیمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum، Sipha maydis، Metopolophium dirhodum، کنترل بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی
%A فدائی وطن, سیده صفورا
%A مروج, غلامحسین
%A کریمی, جواد
%J همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2013

[Download]