کنفرانس فیزیک ایران 1386 , 2007-08-27

عنوان : ( خواص ترابردی ابررساناهای Nd1-xCaxBa2-xLaxCu3O7-δ )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , همایی، مریم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص ترابردی ترکیبات Nd1-xCaxBa2-xLaxCu3O7-δ با اندازه گیری توان گرماالکتریسیته S و مقاومت الکتریکی در دمای اتاق به صورت تابعی از دما و تراکم آلایش در بازه 2/0≤x≤0 مطالعه شده است. توان گرماالکتریسیته این ترکیبات با افزایش غلظت آلایش تقریبا ثابت است در حالی که مقاومت الکتریکی در دمای اتاق افزایش می یابد. چگالی حالتهای الکترونی g(εF) در نزدیکی تراز فرمی تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت آلایش g(εF) کاهش می یابد. چون نمونه ها از لحاظ الکتریکی خنثی هستند لذا کاهش چگالی حالتها در مجاورت تراز فرمی پیشنهاد می کند که حاملهای بار جایگزیده می شوند.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی, مقاومت الکتریکی, توان گرماالکتریسیته, چگالی حالتهای الکترونی, جایگزیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036643,
author = {قربانی, شعبان رضا and همایی، مریم},
title = {خواص ترابردی ابررساناهای Nd1-xCaxBa2-xLaxCu3O7-δ},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1386},
year = {2007},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {ابررسانایی، مقاومت الکتریکی، توان گرماالکتریسیته، چگالی حالتهای الکترونی، جایگزیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خواص ترابردی ابررساناهای Nd1-xCaxBa2-xLaxCu3O7-δ
%A قربانی, شعبان رضا
%A همایی، مریم
%J کنفرانس فیزیک ایران 1386
%D 2007

[Download]