مهندسی مکانیک مدرس, دوره (13), شماره (9), سال (2013-12) , صفحات (69-76)

عنوان : ( تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پوسته های استوانه ای فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری مرکب و محوری تناوبی )

نویسندگان: محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , حمید چاوشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، به طور تجربی رفتار رچتینگ پوسته های استوانه ای فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش ها توسط یک دستگاه پیشرفته سرو هیدرولیک اینسترون 8802 انجام شد و پوسته ها به دو صورت عمودی و مایل تحت زاویه 20 درجه قرار گرفته و بار تناوبی به آنها اعمال گردید. در این تحقیق اثر طول پوسته استوانه ای و همچنین زاویۀ آن بر رفتار رچتینگ مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج آزمایشگاهی، گشتاور خمشی تأثیر قابل ملاحظه ای در انرژی اتلافی و افزایش تغییرشکل های پلاستیک دارد. مشاهده شد که در پوسته استوانه ای مایل در مقایسه با پوسته استوانه ای عمودی به دلیل وجود گشتاور خمشی در مقاطع مختلف پوسته استوانه ای مایل، تغییر شکل پلاستیک و انباشتگی آن بیشتر است. همچنین در بررسی تاریخچۀ بارگذاری پوسته استوانه ای تحت بارگذاری مرکب، مشاهده شد که با نیروی میانگین ثابت و افزایش نیروی دامنه، جابجایی رچتینگ افزایش می یابد و پیش بارهای اعمالی در بارگذاری چند مرحله ای باعث مهار رفتار رچتینگ و توقف انباشتگی تغییرشکل پلاستیک در بارگذاری های سیکلی با دامنۀ نیروی کمتر می شوند.

کلمات کلیدی

, تحلیل تجربی, پوسته استوانه ای, رچتینگ, بارگذاری محوری و مرکب تناوبی, فولاد ضدزنگSS304L
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036650,
author = {شریعتی, محمود and کمال کلاسنگیانی and حمید چاوشان},
title = {تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پوسته های استوانه ای فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری مرکب و محوری تناوبی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2013},
volume = {13},
number = {9},
month = {December},
issn = {1027-5940},
pages = {69--76},
numpages = {7},
keywords = {تحلیل تجربی، پوسته استوانه ای، رچتینگ، بارگذاری محوری و مرکب تناوبی، فولاد ضدزنگSS304L},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پوسته های استوانه ای فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری مرکب و محوری تناوبی
%A شریعتی, محمود
%A کمال کلاسنگیانی
%A حمید چاوشان
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2013

[Download]