مهندسی عمران مدرس, دوره (13), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (45-60)

عنوان : ( ارائه یک الگوریتم پیشنهادی برای ارتقاء برنامه IDARC در تعیین منحنی لنگر - انحنا مقطع )

نویسندگان: ایمان شکیباپور , حسن حاجی کاظمی , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه یک الگوریتم پیشنهادی برای ارتقاء برنامه IDARC در تعیین منحنی لنگر - انحنا مقطع

کلمات کلیدی

, منحنی لنگر - انحنا - انحنای نهایی - IDARC , شاخص خسارت , انالیز مقطع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036666,
author = {شکیباپور, ایمان and حاجی کاظمی, حسن and کرم الدین, عباس},
title = {ارائه یک الگوریتم پیشنهادی برای ارتقاء برنامه IDARC در تعیین منحنی لنگر - انحنا مقطع},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2013},
volume = {13},
number = {3},
month = {November},
issn = {2476-6763},
pages = {45--60},
numpages = {15},
keywords = {منحنی لنگر - انحنا - انحنای نهایی - IDARC ، شاخص خسارت ، انالیز مقطع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه یک الگوریتم پیشنهادی برای ارتقاء برنامه IDARC در تعیین منحنی لنگر - انحنا مقطع
%A شکیباپور, ایمان
%A حاجی کاظمی, حسن
%A کرم الدین, عباس
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2476-6763
%D 2013

[Download]