اساس, دوره (32), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (1-12)

عنوان : ( ارائه یک شاخص خسارت کلی برای سازه های شکل پذیر )

نویسندگان: ایمان شکیباپور , حسن حاجی کاظمی , عباس کرم الدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در طراحی و ارزیابی رفتار سازه همواره نیاز به پارامترهایی کمی است که بتوانند مفاهیم کیفی که در مقاصد طراحی تعریف می‌شوند را مشخص و شفاف کرده و آنها را در فرآیندهای تحلیلی قابل استفاده کنند. شاخص‌های خسارت به عنوان یکی از این معیارهای کمی همواره مورد توجه بوده است. در این پژوهش الگوی جدیدی برای شاخص خسارت کلی سازه ارایه شده است که بدون تکیه بر کاستی‌های روش‌های میانگین گیری وزنی، قادر به بازتاب اثرات افت سختی، مقاومت و شکل‌پذیری در خسارت کلی سازه می‌باشد. استفاده از منحنی ظرفیت سازه ایده اصلی این الگو را تشکیل می‌دهد که کارآمدی آن در ارزیابی خسارت سازه بتنی نمونه سنجیده شده و با برخی از شاخص‌های خسارت مرجع مقایسه شده است. نتایج مطالعات حاکی از بهبود پاسخ‌های شاخص خسارت پیشنهادی نسبت به شاخص خسارت مبتنی بر سختی می‌باشد. کلمات کلیدی شاخص خسارت، تحلیل پوش اور، منحنی ظرفیت، سازه شکل‌پذیر

کلمات کلیدی

, شاخص خسارت, تحلیل پوش اور, منحنی ظرفیت, سازه شکل‌پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036668,
author = {شکیباپور, ایمان and حاجی کاظمی, حسن and کرم الدین, عباس},
title = {ارائه یک شاخص خسارت کلی برای سازه های شکل پذیر},
journal = {اساس},
year = {2012},
volume = {32},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-7721},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {شاخص خسارت، تحلیل پوش اور، منحنی ظرفیت، سازه شکل‌پذیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه یک شاخص خسارت کلی برای سازه های شکل پذیر
%A شکیباپور, ایمان
%A حاجی کاظمی, حسن
%A کرم الدین, عباس
%J اساس
%@ 2008-7721
%D 2012

[Download]