زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (15), شماره (2), سال (2012-5) , صفحات (49-56)

عنوان : ( اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور )

نویسندگان: هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نزهت موسوی فر , مجید معینی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ناباروری یک مشکل مهم بهداشت جهانی است که دارای ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می باشد. شیوع مشکلات روانشناختی در افراد نابارور و به خصوص زنان نابارور بالا تخمین زده شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی درمان بهزیستی بر میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری منتصریه مشهد بوده است. روش کار: پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری زنان ناباروری بودند که در تابستان 1390 به مرکز ناباروری منتصریه مراجعه کرده بودند. 22 نفر از زنان نابارور واجد شرایط شرکت در پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شده که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (11 نفر) و کنترل (11 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هفتگی تحت درمان بهزیستی قرار گرفتند. گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه DASS-21 و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل بیانگر تفاوت معنی دار بین گروه آزمایش و کنترل پس از خاتمه جلسات درمانی بود به طوری که میزان بهزیستی روانشناختی در گروه آزمایش افزایش و به تبع آن استرس، اضطراب و افسردگی کاهش معنی داری داشت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش جاری حاکی از موثر بودن درمان بهزیستی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش بهزیستی روانشناختی زنان نابارور می باشد. شیوع مشکلات روانشناختی در زنان نابارور و موثر بودن مداخلات روان درمانی برای آنان، اولویت حضور روانپزشکان و روانشناسان را در مراکز تشخیص و درمان ناباروری یادآور می سازد.

کلمات کلیدی

, ناباروری, استرس, اضطراب, افسردگی, بهزیستی روانشناختی, درمان بهزیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036669,
author = {ظریف گلباریزدی, هانیه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and نزهت موسوی فر and معینی زاده, مجید},
title = {اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2012},
volume = {15},
number = {2},
month = {May},
issn = {1680-2993},
pages = {49--56},
numpages = {7},
keywords = {ناباروری، استرس، اضطراب، افسردگی، بهزیستی روانشناختی، درمان بهزیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور
%A ظریف گلباریزدی, هانیه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A نزهت موسوی فر
%A معینی زاده, مجید
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2012

[Download]