دانشکده پزشکی مشهد, دوره (55), شماره (4), سال (2013-9) , صفحات (193-203)

عنوان : ( بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزی )

نویسندگان: حمید رضا نادری , محمد طاهر خطیب زاده , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه از جمله خطیرترین بیماری های عفونی است و با عوارض و مرگ و (CNS) عفونت های سیستم اعصاب مرکزی میرزائی قابل ملاحظه ای همراه می باشد. این مهم، ضرورت بازنگری صحت رویکرد به بیماران به لحاظ اقدامات درخواستی و داروهای تجویز شده به هنگام و به مورد را یادآور می شود. روش کار پذیرش شده در اورژانس بیمارستان امام CNS در این مطالعه توصیفی آینده نگر، بیماران مشکوک به عفونت رضا(ع) مشهد، در فاصله زمانی مهرماه 1390 تا مهر ماه 1391 به طور منظم و برنامه ریزی شده تحت بررسی قرار گرفته و اطلاعات مورد نظر از 108 بیمار در پرسشنامه هائی که به همین منظور طراحی شده بود، گردآوری شده و و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. SPSS با نرم افزار نتایج متوسط فاصله از زمان پذیرش بیمار تا اولین ویزیت توسط پزشک 9 دقیقه، و این زمان تا درخواست ویزیت توسط متخصص بیماری های عفونی 55 دقیقه و تا انجام این ویزیت 154 دقیقه برآورد گردید. متوسط فاصله تا انجام اخذ 5 ساعت تخمین زده / 15/6 ساعت و از زمان انجام پونکسیون تا حصول نتایج آنالیز مایع نخاع 5 (LP) مایع نخاع شد. نتیجه گیری متوسط زمان انجام اقدامات ضروری برای بیماران در این مطالعه از سایر مطالعات بیشتر بود. لذا یا باید برای تمام بیماران از بدو امر آنتی بیوتیک وسیع الطیف تجویز گردد و متعاقبا بررسی های تشخیصی انجام پذیرد که صحیح و منطقی به نظر نمی رسد، و یا اینکه چگونگی رویکرد به بیماران با هماهنگی و بر اساس یک پروتکل مورد توافق بین متخصصین طب عفونی و طب اورژانس برنامه ریزی گردد.

کلمات کلیدی

, رویکرد اورژانس, عفونت سیستم اعصاب مرکزی, مایع مغزی نخاعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036672,
author = {حمید رضا نادری and محمد طاهر خطیب زاده and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزی},
journal = {دانشکده پزشکی مشهد},
year = {2013},
volume = {55},
number = {4},
month = {September},
issn = {1735-4013},
pages = {193--203},
numpages = {10},
keywords = {رویکرد اورژانس، عفونت سیستم اعصاب مرکزی، مایع مغزی نخاعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزی
%A حمید رضا نادری
%A محمد طاهر خطیب زاده
%A جباری نوقابی, مهدی
%J دانشکده پزشکی مشهد
%@ 1735-4013
%D 2013

[Download]