هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( مقایسه برخی ویژگیهای فیزیوشیمیایی بذر چهار رقم تجاری ریحان تحت سطوح مختلف تنش شوری )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نغندر , مجید عزیزی ارانی , اکرم ولی زاده قلعه بیک , علی اصغر علیرضایی نقندر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش های فیزیوشیمیایی چهار رقم تجاری ریحان تحت سطوح مختلف تنش خشکی، آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح کاملا تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1391 انجام گرفت. فاکتور اول شامل 4 رقم بذر ریحان 100 و 150 میلی مولار) با چهار ،75 ،50 ، (کشکنی لولو، روبی، ژینوس، کومین هوجا) و فاکتور دوم مشتمل بر 5 سطح تنش شوری ( 0 تکرار و 25 بذر در هر پتری بود. 10 روز پس از اعمال سطوح مختلف تنش شوری، گیاهچه های جوانه زده جمع آوری شدند و صفاتی همچون نشت الکترولیت، میزان نسبی آب برگ، میزان فنول کل، قند و آنتی اکسیدانت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری میزان فنل و آنتی اکسیدانت و درصد نشت الکترولیت افزایش یافت و محتوای نسبی آب برگ کاهش یافت. تفاوت معناداری بین سطوح مختلف تنش در میزان قند دیده نشد. در میان ارقام مختلف اگر چه تفاوت معناداری در میزان قند و فنول، درصد محتوای نسبی آب برگ و نشت الکترولیت دیده نشد اما کمترین درصد نشت الکترولیت و بیشترین میزان فنول و فعالیت آنتی اکسیدانتی در رقم کومین هوجا و بیشترین درصد نشت و کمترین میزان فنول در رقم روبی بدست آمد. در مجموع به نظر می رسد که مکانیزم های مقاومت به تنش همچون افزایش فعالیت آنتی اکسیدانتی و ترکیبات فنلی در گیاهچه های جوانه زده ارقام ژینوس و کومین هوجا بهتر از ارقام دیگر فعال شده که تحمل بیشتر به تنش شوری را بدنبال دارد. رقم کشکنی لولو تحمل کمتری نسبت به ارقام دیگر نشان داد.

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدانت, رقم, فنل, تحمل, نشت الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036673,
author = {علیرضائی نغندر, مرتضی and عزیزی ارانی, مجید and ولی زاده قلعه بیک, اکرم and علیرضایی نقندر, علی اصغر},
title = {مقایسه برخی ویژگیهای فیزیوشیمیایی بذر چهار رقم تجاری ریحان تحت سطوح مختلف تنش شوری},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {آنتی اکسیدانت، رقم، فنل، تحمل، نشت الکترولیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه برخی ویژگیهای فیزیوشیمیایی بذر چهار رقم تجاری ریحان تحت سطوح مختلف تنش شوری
%A علیرضائی نغندر, مرتضی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A ولی زاده قلعه بیک, اکرم
%A علیرضایی نقندر, علی اصغر
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]