هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد در شش لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش تلاقی دای آلل )

نویسندگان: الهام چمنی اصغری , سیدحسین نعمتی , مجید عزیزی ارانی , حامد کاوه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور برآورد هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری برای صفات مرتبط با عملکرد در شش لاین گوجه فرنگی انجام شد. بذور 30 هیبرید حاصل از تلاقی های مستقیم و معکوس به همراه والدین تلاقیها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه واقع در باغ دانشکده کشاورزی مشهد کشت شدند و صفات مربوط به عملکرد اندازه گیری شد. تجزیه مورد بررسی از نظر صفات مورد مطالعه وجود دارد. از تجزیه دای F واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین ژنوتیپهای 1 آلل برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات استفاده شد. اثرات ترکیبپذیری خصوصی برای کلیه صفات مربوط به عملکرد معنی دار شد که نشان دهنده وجود اثرات غالبیت در کنترل صفات مربوط به عملکرد می باشد. همچنین نتایج نشان داد که در بروز این بیشترین قابلیت ترکیب P صفات اثرات فوق غالبیت وجود دارد. علاوه بر این تخمین اثرات ترکیب پذیری نشان داد که لاین 3 پذیری را در جهت افزایش عملکرد داشته است و به نظر می رسد با توجه به مقادیر قابلیت ترکیب پذیری خصوصی و هتروزیس، می تواند به عنوان بهترین ترکیب شونده ها برای افزایش عملکرد معرفی شود.

کلمات کلیدی

, گوجه فرنگی, دای آلل, هتروزیس, قابلیت ترکیب پذیری خصوصی و عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036674,
author = {چمنی اصغری, الهام and نعمتی, سیدحسین and عزیزی ارانی, مجید and کاوه, حامد},
title = {برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد در شش لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش تلاقی دای آلل},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {گوجه فرنگی-دای آلل-هتروزیس-قابلیت ترکیب پذیری خصوصی و عمومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد در شش لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش تلاقی دای آلل
%A چمنی اصغری, الهام
%A نعمتی, سیدحسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A کاوه, حامد
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]