هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26

عنوان : ( مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانتی عصاره های مختلف (آبی، متانولی، اتانولی و هگزانی) حاصل از اندام هوایی و زمینی گیاه دارویی ترشک )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نغندر , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از گیاهان با ارزش با مصارف سبزی و دارویی است Polygonaceae یا ترشک متعلق به خانواده Rumex turcomanicus Czerep که در شمال شرق ایران می روید. اندامهای هوایی و زمینی گونه های مختلف این گیاه بدلیل وجود ترکیبات باارزش همچون آنتی اکسیدانت ها، در طب سنتی و مدرن استفاده زیادی دارد. درصد فعالیت آنتی اکسیدانتی قسمت هوایی و ریشه گیاه تحت عصاره گیری 31.25 بدست آمد. نتایج نشان داد که فعالیت μg/ml 62.5 و ،125 ،250 ، با حلالهای آب، متانول، اتانول و هگزان و در غلظتهای 500 آنتی اکسیدانتی در ریشه بیشتر از برگ بود. در میان حلال های مختلف کمترین و بیشترین فعالیت انتی اکسیدانتی بترتیب در عصاره گیری با متانول و هگزان بدست آمد. همچنین با افزایش غلظت مورد استفاده عصاره، فعالیت انتی اکسیدانتی افزایش یافت. بطور کلی نتایج نشان داد که عصاره ی متانولی ریشه از لحاظ فعالیت آنتی اکسیدانتی بر عصاره های دیگر برتری دارد

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدانت, ترشک, حلال, طب سنتی, عصاره گیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036676,
author = {علیرضائی نغندر, مرتضی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانتی عصاره های مختلف (آبی، متانولی، اتانولی و هگزانی) حاصل از اندام هوایی و زمینی گیاه دارویی ترشک},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {آنتی اکسیدانت، ترشک، حلال، طب سنتی، عصاره گیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانتی عصاره های مختلف (آبی، متانولی، اتانولی و هگزانی) حاصل از اندام هوایی و زمینی گیاه دارویی ترشک
%A علیرضائی نغندر, مرتضی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی
%D 2013

[Download]