کنفرانس فیزیک ایران 1386 , 2007-08-27

عنوان : ( همبستگی بین ضرایب ترابردی و ساختار الکترونی برای ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , ابری نائی، فهیمه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص حالت عادی ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ (با 3/0≤x≤0 ) توسط توان گرماالکتریسیته S و ضریب هال مطالعه شدند. با افزایش غلظت آلایش تراکم حاملهای بار کاهش می یابد. نتایج به دست آمده از بررسی وابستگی دمایی توان گرماالکتریسیته S و نیز ضریب هال و چگالی الکترونی هال درز دمای اتاق وجود یک همبستگی را بین دمای بحرانی ابررسانایی و چگالی حالتهای الکترونی در سسسطح فرمی g(εF) نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی, مقاومت الکتریکی, توان گرماالکتریسیته, چگالی حالتهای الکترونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036680,
author = {قربانی, شعبان رضا and ابری نائی، فهیمه},
title = {همبستگی بین ضرایب ترابردی و ساختار الکترونی برای ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1386},
year = {2007},
location = {یاسوج, ايران},
keywords = {ابررسانایی، مقاومت الکتریکی، توان گرماالکتریسیته، چگالی حالتهای الکترونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T همبستگی بین ضرایب ترابردی و ساختار الکترونی برای ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ
%A قربانی, شعبان رضا
%A ابری نائی، فهیمه
%J کنفرانس فیزیک ایران 1386
%D 2007

[Download]