دومین همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی(حمایت های اجتماعی و توانمند سازی خانواده) , 2013-09-18

عنوان : ( نقش تکنولوژی نوین در توانمندسازی اقتصاد خانواده )

نویسندگان: مهین دخت کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به نقش تکنولوژی و صنعت در پیشرفت جوامع خواسته یا ناخواسته نیازمند بکارگیری علوم و فنون جدید هستیم زیرا با استفاده بهینه از این عوامل موجب رشد و شکوفایی جامعه خواهد شد. مسلم است که در مراحل تولید فروش و مصرف محصول نیروی انسانی خلاق و کارآفرین دارای نقش و جایگاه به سزایی است. عدم توجه کافی به این عامل مشکلات فراوانی را متوجه جامعه خواهد کرد. بسیاری از کشورهای جهان با وجود دارا بودن منابع غنی به دلیل کم توجهی به نقش عامل نیروی انسانی در بکارگیری منابع همچنان در زمره کشورهای توسعه نیافته قرار دارند. بدین جهت سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی بالاخص نیروهای توانمند و خلاق بهبود کیفیت نیروی کار و متعاقب آن بهبود کیفیت تولید را به همراه خواهد داشت. برای استفاده مطلوب ازمنابع یک کشور و رسیدن به رشد توسعه همه جانبه لزوم توجه جدی به مقوله کار آفرینی امری حیاتی تلقی میشود.

کلمات کلیدی

, اقتصاد خانواده, توانمند سازی, تکنولوژی نوین, پرداخت الکترونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036682,
author = {کاظمی, مهین دخت},
title = {نقش تکنولوژی نوین در توانمندسازی اقتصاد خانواده},
booktitle = {دومین همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی(حمایت های اجتماعی و توانمند سازی خانواده)},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اقتصاد خانواده- توانمند سازی- تکنولوژی نوین- پرداخت الکترونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش تکنولوژی نوین در توانمندسازی اقتصاد خانواده
%A کاظمی, مهین دخت
%J دومین همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی(حمایت های اجتماعی و توانمند سازی خانواده)
%D 2013

[Download]