علوم آماری ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2013-2) , صفحات (201-218)

عنوان : ( برآورد بیزی پارامتر توزیع پارتو تحت توابع زیان توان دوم خطا و لاینکس بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار )

نویسندگان: رضا علیزاده نوقابی , جعفر احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برخی از مسئله های کاربردی، به دست آوردن مشاهدات اغلب زمان بر و با صرف هزینه همراه می باشد. در چنین شرایطی استفاده از یک روش نمونه گیری که موجب کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی برآوردگرها شود، حائز اهمیت است. در این گونه موارد روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار جایگزین مناسبی به جای روش نمونه گیری تصادفی ساده به نظر می رسد. در این مقاله برآورد بیزی پارامتر توزیع پارتو تحت توابع زیان توان دوم خطا و لاینکس، زمانی که داده ها به شیوه نمونه گیری مجموعه رتبه دار جمع آوری شده باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. به کمک شبیه سازی مونت کارلو مخاطره بیزی برآوردگرها محاسبه و در دو روش نمونه گیری تصادفی ساده و نمونه گیری مجموعه رتبه دار هنگامی که از توزیع مزدوج و جفریر به عنوان توزیع پیشین استفاده شود، مقایسه شده اند. در انتها با ارائه مثال واقعی برآوردگرهای به دست آمده ارزیابی شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از برتری روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار است، بنابراین توصیه می شود اگر شرایط برای انجام نمونه گیری مجموعه رتبه دار فراهم باشد، از این طرح نمونه گیری استفاده شود

کلمات کلیدی

, نمونه گیری مجموعه رتبه دار, برآورد بیزی, تابع زیان لاینکس, تابع زیان توان دوم خطا, معیار پیتمن نزدیکی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036699,
author = {علیزاده نوقابی, رضا and احمدی, جعفر},
title = {برآورد بیزی پارامتر توزیع پارتو تحت توابع زیان توان دوم خطا و لاینکس بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2013},
volume = {6},
number = {2},
month = {February},
issn = {1735-8183},
pages = {201--218},
numpages = {17},
keywords = {نمونه گیری مجموعه رتبه دار، برآورد بیزی، تابع زیان لاینکس، تابع زیان توان دوم خطا، معیار پیتمن نزدیکی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد بیزی پارامتر توزیع پارتو تحت توابع زیان توان دوم خطا و لاینکس بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار
%A علیزاده نوقابی, رضا
%A احمدی, جعفر
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2013

[Download]