برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (17), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (109-126)

عنوان : ( تحلیل نقش متغیر همسایگی در الگوی رأی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دورة دهم )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , مرتضی رضوی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جغرافیای انتخابات از شاخه‌های جغرافیای سیاسی است که به مطالعة جنبه‌های جغرافیاییِ انتخابات مانند سازمان‌دهی فضایی انتخابات، تنوعات فضایی در الگوهای رأی‌گیری و تأثیر عوامل محیطی و فضایی در تصمیم‌های رأی‌دهندگان می‌‌پردازد. عواملی که به‌لحاظ موقعیتی، جغرافیایی و فضایی نوع تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، بسیار گسترده‌اند. یکی از این عوامل پدیدة همسایگی است که از عوامل اثرگذار در رفتار سیاسی شهروندان و پیدایش الگوهای فضایی انتخابات به‌شمار می‌آید. منظور از مقولة همسایگی این است که ساکنان یک محدودة خاص (محله، روستا، شهر و استان) در قالب رأی‌دهندگان، با نامزدی که در آن مکان زاده شده است یا زندگی می‏کند، همزادپنداری بیشتری دارند و تصور می‏کنند که نامزد محدوده (زادگاه)‌شان تنگناها و مشکلات آنان را بهتر درک می‌‌کند؛ ازاین‌رو بیشتر به او رأی می‌دهند. این پژوهش به‌دنبال بررسی و تحلیل نقش متغیر همسایگی در الگوی رأی کاندیداهای دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و برای تبیین بهتر موضوع با استفاده از نرم‌افزار GIS نقشه‌های انتخاباتی ترسیم شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد متغیر همسایگی در الگوی رأی سه کاندیدا از چهار کاندیدا یعنی آقایان محسن رضایی، محمود احمدی‌نژاد و مهدی کروبی تأثیر زیادی داشته است و دربارة آقای میرحسین موسوی این تأثیر مشهود نیست و به عبارت دقیق‌تر، عوامل دیگر در مرحلة بالاتری قرار دارند.

کلمات کلیدی

جغرافیای انتخابات؛ تأثیر همسایگی؛ انتخابات ریاست جمهوری دهم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036703,
author = {زرقانی, سیدهادی and رضوی نژاد, مرتضی},
title = {تحلیل نقش متغیر همسایگی در الگوی رأی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دورة دهم},
journal = {برنامه ریزی و آمایش فضا},
year = {2013},
volume = {17},
number = {3},
month = {November},
issn = {1605-9689},
pages = {109--126},
numpages = {17},
keywords = {جغرافیای انتخابات؛ تأثیر همسایگی؛ انتخابات ریاست جمهوری دهم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نقش متغیر همسایگی در الگوی رأی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دورة دهم
%A زرقانی, سیدهادی
%A رضوی نژاد, مرتضی
%J برنامه ریزی و آمایش فضا
%@ 1605-9689
%D 2013

[Download]