حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (255-257)

عنوان : ( بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه های Echinochloa orizy cola و Echinochloa. crus galli سوروف )

نویسندگان: متین حقیقی خواه , محمد خواجه حسینی صالح اباد , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی مکانیسم خواب بذر سوروف، مطالعهای در آزمایشگاه بذر در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال 1388 اجرا شد. تیمارها شامل اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، خراشدهی، سرمادهی، گرمادهی و جدا نمودن پوسته ی بذر 4 تودهی بذری بودند. براساس نتایج این بررسی بیش از گونه ی E.crus galli بذور سوروف تازه دارای خواب فیزیولوژیک بودند که به نظر منشاء آن در پوسته بذر بود . شدت خواب در گونه ی بود. E.orizy cola

کلمات کلیدی

, پوسته بذر, خواب بذر, سوروف, سولفوریک اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036707,
author = {حقیقی خواه, متین and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and بنایان اول, محمد},
title = {بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه های Echinochloa orizy cola و Echinochloa. crus galli سوروف},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {255--257},
numpages = {2},
keywords = {پوسته بذر، خواب بذر، سوروف، سولفوریک اسید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه های Echinochloa orizy cola و Echinochloa. crus galli سوروف
%A حقیقی خواه, متین
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A بنایان اول, محمد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]