زبان و ادب فارسی-دانشگاه تبریز, دوره (65), شماره (127), سال (2013-2) , صفحات (129-163)

عنوان : ( از خمسه سرایی تا خمسه پژوهی (بررسی انتقادی تحقیقات حوزە خمسه پژوهی) )

نویسندگان: عباس واعظ زاده , ابوالقاسم قوام , عبداله رادمرد , مریم صالحی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خمسه سرایی یکی از سنت های دیرپای ادب فارسی است که در قرن شش هجری توسط نظامی پایه گذاری شد و تا قرن چهارده هجری در ایران و قلمرو نفوذ فرهنگ ایران به حیات خود ادامه داد. در طی این تاریخ هشتصد ساله بسیاری از شاعران ایرانی، هندی و ترک به سرودن مثنوی هایی به تقلید از خمسۀ نظامی پرداخته اند. این سنت ادبی را می توان پس از شاهنامه سرایی، پراقبال ترین سنت ادبی فارسی دانست؛ اما تا کنون پژوهش جامعی حول آن صورت نگرفته و بسیاری از خمسه های ادبی فارسی ناشناخته باقی مانده اند و فهرست دقیقی از آنها در دست نیست. این مقاله با معرفی و نقد و بررسی عمده پژوهش های انجام شده در این زمینه، کمبودها و کاستی های این پژوهش ها را یادآور شده و پیشنهادهایی برای پژوهش در این حوزه ارائه کرده است.

کلمات کلیدی

, نظامی گنجوی, خمسه, مقلدان, خمسه سرایی, خمسه پژوهی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036708,
author = {واعظ زاده, عباس and قوام, ابوالقاسم and رادمرد, عبداله and صالحی نیا, مریم},
title = {از خمسه سرایی تا خمسه پژوهی (بررسی انتقادی تحقیقات حوزە خمسه پژوهی)},
journal = {زبان و ادب فارسی-دانشگاه تبریز},
year = {2013},
volume = {65},
number = {127},
month = {February},
issn = {2251-7979},
pages = {129--163},
numpages = {34},
keywords = {نظامی گنجوی، خمسه، مقلدان، خمسه سرایی، خمسه پژوهی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T از خمسه سرایی تا خمسه پژوهی (بررسی انتقادی تحقیقات حوزە خمسه پژوهی)
%A واعظ زاده, عباس
%A قوام, ابوالقاسم
%A رادمرد, عبداله
%A صالحی نیا, مریم
%J زبان و ادب فارسی-دانشگاه تبریز
%@ 2251-7979
%D 2013

[Download]