اقتصاد مقداری, دوره (9), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (109-128)

عنوان : ( رابطه بین سیاستهای پولی و نرخ ارز در ایران )

نویسندگان: محمود هوشمند , محمد دانش نیا , صالح شهریور , اعظم قزل باش , زهره اسکندری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در هر دوره زمانی و با توجه به شرایط اقتصادی از سیاست های پولی و مالی خاصی استفاده می شود . از این رو میزان تاثیر گذاری سیاست های پولی با توجه به ابزارهای پولی اتخاذ شده متفاوت است. مساله مهم تاثیر سیاست های پولی بر سایر اجزای اقتصاد است. در این تحقیق ارتباط و میزان تاثیرگذاری سیاست های پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از آمار سری زمانی دوره 86-1338 و با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, سیاست های پولی, نرخ ارز, روش خود توضیحی با وقفه توزیعی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036713,
author = {هوشمند, محمود and محمد دانش نیا and صالح شهریور and قزل باش, اعظم and زهره اسکندری پور},
title = {رابطه بین سیاستهای پولی و نرخ ارز در ایران},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2012},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5850},
pages = {109--128},
numpages = {19},
keywords = {سیاست های پولی، نرخ ارز، روش خود توضیحی با وقفه توزیعی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین سیاستهای پولی و نرخ ارز در ایران
%A هوشمند, محمود
%A محمد دانش نیا
%A صالح شهریور
%A قزل باش, اعظم
%A زهره اسکندری پور
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2012

[Download]