اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (1), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (25-47)

عنوان : ( بررسی تاثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر )

نویسندگان: محمود هوشمند , علی طاهری فرد هنجنی , مسلم بمانپور , جلال فروتن , اعظم قزل باش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برق یکی زا نهاده های مهم تولید در بخش های مختلف اقتصاد بویژه صنعت است.

کلمات کلیدی

, تقاضای برق صنعتی, تعادل عمومی , ماتریس داده های خرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036714,
author = {هوشمند, محمود and طاهری فرد هنجنی, علی and مسلم بمانپور and فروتن, جلال and قزل باش, اعظم},
title = {بررسی تاثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2013},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-7790},
pages = {25--47},
numpages = {22},
keywords = {تقاضای برق صنعتی، تعادل عمومی ، ماتریس داده های خرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر افزایش قیمت برق و سایر حامل های انرژی بر تقاضای برق بخش صنعت در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر
%A هوشمند, محمود
%A طاهری فرد هنجنی, علی
%A مسلم بمانپور
%A فروتن, جلال
%A قزل باش, اعظم
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2013

[Download]