تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (3), شماره (9), سال (2013-10) , صفحات (15-26)

عنوان : ( جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط افزایشی ذرت- لوبیا در منطقه زنجان )

نویسندگان: حامد منصوری , لیلا منصوری , خلیل جمشیدی , مهدی راستگو , روح اله مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود کارایی استفاده از منابع یکی از راهکارهای اساسی برای رسیدن به کشاورزی پایدار می‌باشد. استفاده از سیستم‌های کشت مخلوط با بهره‌گیری بهینه از منابع آب، نور و عناصر غذایی یکی از این راهکارها می‌باشد. به‌منظور ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط افزایشی ذرت و لوبیا، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نسبت‌های مختلف کشت مخلوط افزایشی ذرت و لوبیا (افزایش 20، 40، 60 و 80 درصد تراکم بهینه لوبیا در کشت خالص به تراکم بهینه ذرت) و هم‌چنین کشت خالص هر دو گونه بود. ماده خشک و سطح برگ هر دو گیاه در طول فصل رشد اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که میزان جذب تشعشع توسط سایه‌انداز مخلوط ذرت- لوبیا در کلیه تیمارهای کشت مخلوط نسبت به کشت خالص ذرت و لوبیا بیشتر بود، زیرا در کشت مخلوط، سطح سایه‌انداز برای جذب تشعشع افزایش می‌یابد. نسبت برابری زمین برای جذب فعال فتوسنتزی در تمام تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از یک بود که بیانگر سودمندی کشت مخلوط نسبت به تک‌کشتی از لحاظ جذب تشعشع می‌باشد. بیشتر بودن کارایی مصرف نور ذرت و لوبیا در سیستم کشت مخلوط در مقایسه با تک‌کشتی دو گونه نیز بیانگر استفاده بهینه از منبع نوری در کشت مخلوط بود. با توجه به کارایی مصرف نور در بین تیمارهای مختلف کشت مخلوط، کشت افزایشی 60% لوبیا به‌عنوان بهترین الگوی کشت مخلوط شناخته شد.

کلمات کلیدی

, الگوی کاشت, تککشتی, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036716,
author = {منصوری, حامد and لیلا منصوری and خلیل جمشیدی and راستگو, مهدی and مرادی, روح اله},
title = {جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط افزایشی ذرت- لوبیا در منطقه زنجان},
journal = {تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {9},
month = {October},
issn = {۲۲۵۱-۸۵۱۷},
pages = {15--26},
numpages = {11},
keywords = {الگوی کاشت، تککشتی، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط افزایشی ذرت- لوبیا در منطقه زنجان
%A منصوری, حامد
%A لیلا منصوری
%A خلیل جمشیدی
%A راستگو, مهدی
%A مرادی, روح اله
%J تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
%@ ۲۲۵۱-۸۵۱۷
%D 2013

[Download]