بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , 2012-11-12

عنوان : ( برنامه ریزی توان راکتیو و انتخاب مکانهای کاندید با استفاده از بهینه سازی انبوه ذرات و دسته بندی طیفی )

نویسندگان: سیدداود سیدجوان , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله رویکرد جدیدی را برای مدلسازی و حل مساله برنامهریزی توان راکتیو با در نظرگرفتن پایداری ولتاژ استاتیک پیشنهاد میدهد. در حل مساله برنامهریزی توان راکتیو از مدل واقعی سیستم قدرت که یک سیستم غیر خطی میباشد استفاده میشود. در ابتدا ، از روش دسته - بندی طیفی برای انتخاب مکان های منابع توان راکتیو کاندید جدید بکارگرفته شده است. سپس مدل بهینهسازی برنامهریزی توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینهسازی توسعه یافته حل می گردد در این (PSO) انبوه ذرات موجود در شبکه به VAr مقاله، از تمامی امکانات کنترل بهترین شکل ممکن در حل برنامه ریزی توان راکتیو استفاده شده است تا اینکه هزینه کمتری را در برداشته باشد. جهت نشان دادن کارایی روش پیشنهادی بر روی باس پیادهسازی شده است. IEEE- سیستم قدرت 30

کلمات کلیدی

, برنامهریزی توان راکتیو, پایداری ولتاژ, بهینهسازی انبوه ذرات, دستهبندی طیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036718,
author = {سیدجوان, سیدداود and قاضی, رضا},
title = {برنامه ریزی توان راکتیو و انتخاب مکانهای کاندید با استفاده از بهینه سازی انبوه ذرات و دسته بندی طیفی},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامهریزی توان راکتیو، پایداری ولتاژ، بهینهسازی انبوه ذرات، دستهبندی طیفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی توان راکتیو و انتخاب مکانهای کاندید با استفاده از بهینه سازی انبوه ذرات و دسته بندی طیفی
%A سیدجوان, سیدداود
%A قاضی, رضا
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2012

[Download]