کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (7), شماره (3), سال (2004-4) , صفحات (39-60)

عنوان : ( جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات )

نویسندگان: محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر مهاجرت متخصصان یا فرار مغزها بر روند فعالیت های علمی، فناوری، اقتصادی و بر جریان اطلاعات است. در این مقاله به پدیده فرار مغزها به عنوان فرار سرمایه های اطلاعات علمی و فنی کشور نگاه شده است. ابتدا مفهوم و تاریخچه این پدیده در سطح جهان و ایران بررسی، و سپس به دلایل فرار مغزها، راه های پیشگیری، سیاست جذب مغزها به جای فرار پرداخته شده است. مهمترین دلایل فرار مغزها مشکلات اقتصادی، نبود امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی، فراهم نبودن زمینه رشد علمی، وجود بحران های متعدد مقطعی و نبود امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ذکر شده است. فرار یا مهاجرت نخبگان به عنوان مغزهای اطلاعات علمی و فنی باعث کاهش فعالیت های علمی، فناوری و اقتصادی، کاهش تولید و مصرف اطلاعات، کاهش میزان فعالیت مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه ها و کاهش میزان تقاضا برای استفاده از بانک های اطلاعاتی خارجی می شود.

کلمات کلیدی

, فرار مغزها , مهاجرت دانشمندان , تولید اطلاعات , مصرف اطلاعات , جریان اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036719,
author = {نوکاریزی, محسن},
title = {جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2004},
volume = {7},
number = {3},
month = {April},
issn = {1680-9637},
pages = {39--60},
numpages = {21},
keywords = {فرار مغزها ، مهاجرت دانشمندان ، تولید اطلاعات ، مصرف اطلاعات ، جریان اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات
%A نوکاریزی, محسن
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2004

[Download]