دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (21), شماره (4), سال (2013-11) , صفحات (415-427)

عنوان : ( تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح هورمون رشد، IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان میانسال غیرفعال )

نویسندگان: ناهید بیژه , کیوان حجازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درسال های اخیر تحقیقاتی در مورد رابطه آترواسکلروز و سطح سرمی GHو IGF-1 انجام شده و نتایج متفاوتی به دست آمده است. هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر شش ماه تمرین هوازی بر غلظت هورمون رشد،فاکتور رشد شبه انسولین نوع 1و نسبت هورمون رشد به فاکتور رشد شبه انسولین نوع 1سرمی زنان میانسال غیرفعال بود. روش کار: در این تحقیق 19 آزمودنی دردوگروه تجربی(11نفر) و کنترل(8 نفر) به روش نمونه گیری دردسترس وهدفمند انتخاب شدند.آزمودنی ها به مدت 6 ماه و هر هفته 3 جلسه وهرجلسه60 دقیقه درتمرینات هوازی با شدت 55 تا 65 درصدضربان قلب ذخیره حضوریافتند.پیش ازشروع وپس ازپایان دورۀ 6 ماه تمرین هوازی، نمونه خونی جمع آوری و GHو IGF-1سرمی اندازه گیری شد. برای مقایسه میانگین های درون گروهی،بین گروهی بررسی اثرتعاملی ازروش آنالیز واریانس اندازه های تکراری و نرم افزارSPSS نسخه 15استفاده شد. یافته ها: سطح IGF-1 سرمی زنان میانسال طی شش ماه تمرین هوازی کاهش معنی داریافت(016/0 =P). هم چنین، سطح GHسرمی درطی این دوره تغییرمعنی داری نداشت.نسبت GHبهIGF-1 دارای افزایش معنی داربود(007/0 =P). نتیجه گیری: نتایج حاکی ازآن است که تمرین هوازی سطح فاکتور شبه انسولینی نوع 1 که باشدت ضایعه عروق کرونرارتباط معنی دارداردراکاهش می دهد و شاید بتوان با انجام تمرین هوازی از بروز بیماری آرترواسکلروزیس جلوگیری نمود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: تمرین هوازی, هورمون رشد, فاکتور رشد شبه انسولین1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036729,
author = {بیژه, ناهید and حجازی, کیوان},
title = {تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح هورمون رشد، IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان میانسال غیرفعال},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2013},
volume = {21},
number = {4},
month = {November},
issn = {2228-5741},
pages = {415--427},
numpages = {12},
keywords = {واژه های کلیدی: تمرین هوازی، هورمون رشد، فاکتور رشد شبه انسولین1},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح هورمون رشد، IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان میانسال غیرفعال
%A بیژه, ناهید
%A حجازی, کیوان
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2013

[Download]