کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (35-41)

عنوان : ( بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L )

نویسندگان: منا کردستانی , جواد کریمی برنگ , مهدی مدرس اول , مهناز حسنی کاخکی , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، تأثیر نماتد بیمارگر حشرات HeterorhabditisbacteriophoraPoinar, 1975 روی گوشخیزک معمولیForficulaauriculariaL. در غلظت‌های 100، 250، 500، 1000، 1500، 2000 و 3000 لارو عفونت‌زای نماتد در یک میلی‌لیتر آب مقطر در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. در پایان آزمایش، اثرات زمان (F1, 91=4.22, P<0.05) و غلظت (F6, 91=14.9, P<0.01) به‌تنهایی در مرگ و میر گوشخیزک معنی‌دار بود؛ ولی اثرات متقابل بین این دو عامل معنی‌دار نبود (F6, 91=1.16, P=0.33). همچنین، اثر بلوک در مرگ و میر گوشخیزک معنی‌دار نبود (F7, 91=0.94, P=0.49). بیشترین مرگ و میر ایجاد‌شده مربوط به غلظت 3000 لارو عفونت‌زای نماتد در یک میلی‌لیتر آب مقطر، چهل و هشت سـاعت پس از شـروع آزمـایش بود.همچنین، به منظور اندازه‌گیری توان تولیدمثلی نماتد در بدن گوشخیزک، از غلظت پانصد لارو عفونت‌زا H. bacteriophora در یک میلی‌لیتر آب مقطـر استفـاده شد که متوسط میـزان تولید‌مثل برابر با 5/599 لارو عفونت‌زا به ‌ازای هر میلی‌گرم وزن بدن گوشخیزک بـود. هدف این مطالعـه شناسایی امکـان بیماریزایی نماتـد بیمارگـر حشـرات، H..bacteriophora روی گوشخیزک معمولی بود که نتایج حاصله مؤید این امر است.

کلمات کلیدی

بیماریزایی؛ بیماری‌شناسی حشره؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036765,
author = {کردستانی, منا and کریمی برنگ, جواد and مدرس اول, مهدی and حسنی کاخکی, مهناز and حسینی, مجتبی},
title = {بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L},
journal = {کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-2883},
pages = {35--41},
numpages = {6},
keywords = {بیماریزایی؛ بیماری‌شناسی حشره؛ تکثیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L
%A کردستانی, منا
%A کریمی برنگ, جواد
%A مدرس اول, مهدی
%A حسنی کاخکی, مهناز
%A حسینی, مجتبی
%J کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
%@ 2322-2883
%D 2013

[Download]