پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی, دوره (2), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (233-256)

عنوان : ( مکان یابی با هدف توسعه مناسب بافت فیزیکی در سکونتگاه‌های روستایی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعة فیزیکی روستاها زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود که به صورت کنترل و هدایت شده صورت گیرد و قبل از مکان گزینی آن ها، گزینه‌های مناسب بررسی و ارزیابی شوند. در پژوهش حاضر با انتخاب ده روستا از شهرستان خواف به عنوان محدودة مطالعاتی، با شناسایی وضع موجود، ابتدا معیارهای محدودکننده و دخیل در توسعة فیزیکی این روستاها شناسایی شده اند و سپس، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی، به گزینش آن ها با هدف تعیین بهترین مکان مناسب برای توسعة فیزیکی نقاط روستایی موردمطالعه پرداخته شده است. به این ترتیب، معیارهای دخیل در گسترش کالبدی این نقاط روستایی، هرکدام به صورت لایه‌هایی از نقشه درآمد و با استفاده از روش مقایسة دو به دو (AHP)، وزن مربوط به هریک تعیین شد. مراحل یادشده با استفاده از نرم افزار Expert Choice اصلاح شده، انجام شد. نتایج به دست آمده، نشان داد معیارهای شیب زمین، فاصله از مسیل و فاصله از گسل به ترتیب با وزن‌های 315/0، 179/0 و 108/0 بیشترین تأثیر را در مکان یابی سمت توسعة روستاها داشته‌اند. سپس، با استفاده از وزن هر لایه در محیط GIS و با مدل هم پوشانی وزنی، این لایه‌ها با هم ترکیب شده اند و درنتیجه، خروجی حاصل نمایانگر سرجمع معیارهای موردنظر با هدف انتخاب مکان بهینه برای توسعة آتی روستاها بود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر گویای این هستند که از بین روستاهای نمونه، فقط 4 روستای مهرآباد، برآباد، سده وسیجاوند سمت توسعة پیشنهادی طرح هادی منطبق با پهنة کاملاً مناسب و مناسب برای توسعة آتی روستاها هستند.

کلمات کلیدی

, کاربری اراضی, مالکیت اراضی, قابلیت اراضی, سطح آب زیرزمینی, روستا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036787,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جوانشیری, مهدی},
title = {مکان یابی با هدف توسعه مناسب بافت فیزیکی در سکونتگاه‌های روستایی},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {2322-2514},
pages = {233--256},
numpages = {23},
keywords = {کاربری اراضی، مالکیت اراضی، قابلیت اراضی، سطح آب زیرزمینی، روستا، GIS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی با هدف توسعه مناسب بافت فیزیکی در سکونتگاه‌های روستایی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جوانشیری, مهدی
%J پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی
%@ 2322-2514
%D 2013

[Download]