دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2013-09-12

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر ورود به بازارهای بین المللی با ارائه مدل بومی - اسلامی در شرکت های مرکز رشد پارک علم و فناوری شهر مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاری(SEM) )

نویسندگان: حبیب اله دعائی , سیدحسن علم الهدائی , سید محمد علی علم الهدایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط، به عنوان یکی از مقدم ترین سیاست های عمومی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب می شود. زیرا اغلب، شرکت های کوچک و متوسط هستند که نقش حیاتی در نوآوری صنعتی دارند و از طریق توسعه اقتصادی به جوامع خود سود می رسانند. این پژوهش به بررسی و شناسایی عوامل موثر (عوامل سازمانی و آداب تجارت در اسلام) بر ورود به بازارهای بین المللی با ارائه مدل بومی-اسلامی در شرکت های مرکز رشد پارک علم و فناوری پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های موجود در مرکز رشد پارک علم و فناوری شهر مشهد می باشد. نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از میان مدیران شرکت های صادرات کننده فعال در پارک علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از روش مطالعه پیمایشی و از ابزار پرسش نامه ای برای شناسایی تاثیر متغیرها و با استفاده از نرم افزار AMOS و SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, بازارهای بین المللی, مدل بومی-اسلامی, پارک علم و فناوری, مدل معادلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036788,
author = {حبیب اله دعائی and علم الهدائی, سیدحسن and سید محمد علی علم الهدایی},
title = {بررسی عوامل موثر بر ورود به بازارهای بین المللی با ارائه مدل بومی - اسلامی در شرکت های مرکز رشد پارک علم و فناوری شهر مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاری(SEM)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی},
year = {2013},
location = {قم, ايران},
keywords = {بازارهای بین المللی، مدل بومی-اسلامی، پارک علم و فناوری، مدل معادلات ساختاری(SEM)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر ورود به بازارهای بین المللی با ارائه مدل بومی - اسلامی در شرکت های مرکز رشد پارک علم و فناوری شهر مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاری(SEM)
%A حبیب اله دعائی
%A علم الهدائی, سیدحسن
%A سید محمد علی علم الهدایی
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
%D 2013

[Download]