بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , 2012-11-12

عنوان : ( تاثیر خط انتقال جبران شده با خازن سری بر کنترل کنند ههای توان اکتیو DFIG و راکتیو ژنراتور القایی دو سو تغذیه )

نویسندگان: علی ضیائی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در سراسر جهان، یکپارچگی منابع تولید برق بادی و شبکه الکتریکی، به علت مزایای این منبع تجدیدپذیر، با سرعت در حال توسعه است. از طرفی، توربینهای بادی سرعت متغیر به دلیل کیفیت توان بهتر در حال جایگزینی به جای توربین های بادی سرعت ثابت هستند و از طرف به دلیل توانایی کنترل توان DFIG دیگر ژنراتورهای راکتیو، موارد استفاده بالاتری پیدا کردهاند. وجود خازن سری در خط انتقال به منظور افزایش توان انتقالی، زمینه را برای تحریک سایر مدهای سیستم فراهم میکند. تاکنون مطالعات گسترده ای در زمینه تداخل خط انتقال جبران شده با خازن سری با مدهای پیچشی توربین -ژنراتور انجام شده است ، با این وجود قدمی جدی در زمینه DFIG تداخل خط مذکور با کنترل کنند ههای ژنراتور برداشته نشده است. با توجه به این پدیده، در این مقاله تاثیر تداخل خط نام برده با کنترل کنندههای توان اکتیو و راکتیو ژنراتور بررسی شده است. به علاوه، تاثیر تغییر پارامترهای کنترل کننده های مذکور بر روند یکنوایی نمودار \\\"مدهای سیستم کنترلی- میزان جبران سازی خط انتقال\\\" تحقیق شده است. به منظور بررسی پدیده تداخل از روش تحلیل مدال خطی استفاده شده است. شبیه سازیهای انجام تداخل بین خط ،Matlab شده با استفاده از نرم افزار انتقال جبران شده با خازن سری و مدهای مرتبط با کنترل DFIG کننده های ژنراتور را تایید می کند.

کلمات کلیدی

،DFIG واژههای کلیدی: مزرعه بادی، ژنراتور القایی مدهای سیستم کنترل، تحلیل مدال خطی، تغییر پارامترهای کنترل کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036789,
author = {ضیائی, علی and قاضی, رضا},
title = {تاثیر خط انتقال جبران شده با خازن سری بر کنترل کنند ههای توان اکتیو DFIG و راکتیو ژنراتور القایی دو سو تغذیه},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {،DFIG واژههای کلیدی: مزرعه بادی، ژنراتور القایی مدهای سیستم کنترل، تحلیل مدال خطی، تغییر پارامترهای کنترل کننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر خط انتقال جبران شده با خازن سری بر کنترل کنند ههای توان اکتیو DFIG و راکتیو ژنراتور القایی دو سو تغذیه
%A ضیائی, علی
%A قاضی, رضا
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2012

[Download]