حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (286-293)

عنوان : ( ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار (AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی )

نویسندگان: مرتضی قربانی , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم , یونس رضایی دانش , امین میرشمسی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر همزیستی دو گونه Glomus intraradices و Glomus mosseae از قارچهای مایکوریزی آربوسکولار بر بیماری نماتدی گره ریشه با عامل Meloidogyne javanica در گیاه گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت و در تیمارهای مختلف، اثرات ناشی از برهمکنش این دو میکروارگانیزم، برشاخص های رشدی گیاه ، شاخص های بیماری نماتدی و شاخص های توسعه مایکوریزی ارزیابی شدند . آزمایشها درقالب طرح کاملا تصادفی اجرا شدند و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن و در سطح احتمال 5% انجام شد. در مور د شاخص های رشدی، وزن تر و خشک اندامهای هوایی و ریشه بررسی شدند که افزایش در وزن اندامهای هوایی در تیمارهای حاوی مایکوریز و افزایش در وزن ریشه در تیمارهای نماتدی مشاهده گردید، که این تغییرات می تواند ناشی از تحریک رشد گیاه و نیز القای مقاومت علیه نماتد توسط قارچ و نیز افزایش حجم ریشه به دلیل تولید گال باشد، در زمینه شاخص های رشدی گیاه تیمارهای حاوی گونه G. mosseae نسبت به تیمارهای حاوی G. intraradices افزایش معنی داری در زمینه وزن اندامهای هوایی و کاهش معنی داری در زمینه وزن ریشه نشان می دهند که می تواند نا شی از نقش موثرتر گونه G. mosseae در تحریک رشد گیاه و القای مقاومت علیه نماتد باشد. در مورد شاخص های بیماری نماتدی تیمارهای حاوی قارچ مایکوریز کاهش معنی داری را نسبت به تیمار نماتد نشان می دهند که نشان دهنده کاهش حمله و جلوگیری از تولید مثل نماتد است و در مجموع ایجاد مقاومت به بیماری توسط دو گونه قارچی را اثبات می کند اما مقایسه این شاخص ها بین دو گونه قارچی نشان می دهد که گونه G. mosseae نقش موثرتری در کنترل بیماری ایفا می کند. درمورد شاخص فراوانی مایکوریزی تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نمیشود که نشان می دهد نماتدگرهی ریشه تأثیر منفی بر روی این شاخص نمیگذارد و مانع از توسعه مایکوریزی نمیگردد. درمورد شاخص تراکم مایکوریزایی مشاهده می کنیم که بین دو تیمار G.intraradices و G.mosseae تفاوت معنی داری وجود دارد و گونه G.mosseae دارای توانایی کلنیزاسیون بالاتری در رقم گوجه فرنگی موردآزمایش میباشد و میتوانیم نتیجه گیری کنیم که توانایی پایین گونه G.intraradices در کنترل سایر شاخص های نماتد ی نیز ناشی از پایین بودن درصد کلونیزاسیون است. در مجموع نتایج این آزمایش نشان دهنده اینست که می توانیم از قارچهای مایکوریزی آربوسکولار به عنوان یک عامل کنترل زیستی در مهار بیماری نماتدی گره ریشه و نیز جهت افزایش عملکرد گیاه گوجه فرنگی استفاده کنیم.

کلمات کلیدی

, قارچهای مایکوریزی آربوسکولار, نماتد ریشه گرهی, گوجه فرنگی, مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036798,
author = {قربانی, مرتضی and روحانی, حمید and مهدی خانی مقدم, عصمت and یونس رضایی دانش and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار (AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۴۹},
pages = {286--293},
numpages = {7},
keywords = {قارچهای مایکوریزی آربوسکولار، نماتد ریشه گرهی، گوجه فرنگی، مقاومت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار (AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی
%A قربانی, مرتضی
%A روحانی, حمید
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A یونس رضایی دانش
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J حفاظت گیاهان
%@ ۲۰۰۸-۴۷۴۹
%D 2013

[Download]