پاتوبیولوژی مقایسه ای, دوره (5), شماره (2), سال (2008-9) , صفحات (461-464)

عنوان : ( گزارش یک مورد سارکوئید در مادیان نژاد دره شوری )

نویسندگان: عبدالرسول نامجو , مهدی فرید , حسین نورانی , الیاس واحد دهکردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گزارش یک مورد سارکوئید در مادیان نژاد دره شوری

کلمات کلیدی

گزارش یک مورد سارکوئید در مادیان نژاد دره شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036808,
author = {عبدالرسول نامجو and مهدی فرید and نورانی, حسین and الیاس واحد دهکردی},
title = {گزارش یک مورد سارکوئید در مادیان نژاد دره شوری},
journal = {پاتوبیولوژی مقایسه ای},
year = {2008},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5962},
pages = {461--464},
numpages = {3},
keywords = {گزارش یک مورد سارکوئید در مادیان نژاد دره شوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزارش یک مورد سارکوئید در مادیان نژاد دره شوری
%A عبدالرسول نامجو
%A مهدی فرید
%A نورانی, حسین
%A الیاس واحد دهکردی
%J پاتوبیولوژی مقایسه ای
%@ 2228-5962
%D 2008

[Download]