پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( اثر دما و پتانسیل آب بر سبزشدن دوگونه‌ علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در محیط کنترل شده )

نویسندگان: ابراهیم کازرونی منفرد , سمیه تکاسی، , پرویز رضوانی مقدم , سید احمد حسینی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مقایسه جوانه زنی و سبزشدن بذور تاج خروس و تاج ریزی آزمایشی در اتاقک رشد با دو پتانسیل آبی(045/0-و172/0- مگاپاسکال) برای سبز شدن در خاک مزرعه و جوانه زنی از پتری دیش در دمای 20/30(شب/روز) انجام شد. نتایج نشان داد درصد جوانه زنی و سبز شدن بذور تاج خروس از پتری دیش و خاک 045/0- و 172/0- مگاپاسکال به ترتیب 83، 62 و 93 درصد بود. درصد جوانه زنی و سبز شدن تاج ریزی در تیمارهای مذکور به ترتیب 82، 27 و 79 درصد بود. با کاهش پتانسیل آب در خاک درصد جوانه زنی دو گونه مورد مطالعه افزایش یافت که بیانگر حساسیت بالایی این دو گونه به رطوبت زیاد خاک است. زمان گرمایی مورد نیاز برای سبز شدن در شرایط ظرفیت زراعی خاک دو برابر زمان گرمایی برای جوانه زنی در پتری دیش بود.

کلمات کلیدی

, زمان گرمایی, پتانسیل آب, درصد جوانه زنی, سبز شدن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036819,
author = {ابراهیم کازرونی منفرد and سمیه تکاسی، and رضوانی مقدم, پرویز and سید احمد حسینی and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر دما و پتانسیل آب بر سبزشدن دوگونه‌ علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در محیط کنترل شده},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {زمان گرمایی، پتانسیل آب، درصد جوانه زنی، سبز شدن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر دما و پتانسیل آب بر سبزشدن دوگونه‌ علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) در محیط کنترل شده
%A ابراهیم کازرونی منفرد
%A سمیه تکاسی،
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A سید احمد حسینی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران
%D 2013

[Download]