پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( اثر دما و پتانسیلهای مختلف آبی بر جوانه زنی دو گونه علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و جودره (Hordeum spontaneum) )

نویسندگان: ابراهیم کازرونی منفرد , سمیه تکاسی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات دما و پتانسیلهای مختلف آبی بر جوانه زنی دو علف هرز تاتوره (D. stramonium L.) و جودره (H. spontaneum) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. سطوح حرارتی برای تاتوره شامل 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50 و برای جودره شامل 3، 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتیگراد بودند. سطوح پتانسیل آبی برای تاتوره شامل صفر تا 1- مگاپاسکال و برای جودره شامل صفر تا 2- مگاپاسکال بودند که تیمارها به فاصله 2/0- مگاپاسکال اعمال شدند. دمای بهینه سرعت و درصد جوانه‌زنی‌ دو گونه‌ با تغییر پتانسیل آب تغییر یافت که دامنه‌ این تغییر برای سرعت جوانه‌زنی‌ بیشتر بود. بذرهای تاتوره با 26/0 (روز/1) بالاترین سرعت جوانه‌زنی‌ را در دمای 30 درجه سانتیگراد و پتانسیل صفر داشتند. بذرهای جودره نیز در دمای 20 درجه سانتیگراد و پتانسیل صفر بالاترین سرعت جوانه‌زنی‌ را داشتند. در کل تاتوره حساس‌تر و جودره متحمل‌تر به تنش خشکی بود. کل

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, درجه حرارت, تنش خشکی, علف هرز, بذر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036820,
author = {ابراهیم کازرونی منفرد and سمیه تکاسی and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر دما و پتانسیلهای مختلف آبی بر جوانه زنی دو گونه علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و جودره (Hordeum spontaneum)},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {جوانه زنی، درجه حرارت، تنش خشکی، علف هرز، بذر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر دما و پتانسیلهای مختلف آبی بر جوانه زنی دو گونه علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) و جودره (Hordeum spontaneum)
%A ابراهیم کازرونی منفرد
%A سمیه تکاسی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران
%D 2013

[Download]