پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز )

نویسندگان: الهام عزیزی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنوع علف های هرز و تنفس میکروبی خاک، آزمایشی به صورت کرتهای خردشده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 86-1385در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل دو منبع کود دامی و کود شیمیایی در کرتهای اصلی و کشت مخلوط سه واریته سویا (ویلیامز، سحر و گرگان 3)، کشت مخلوط سه گونه ارزن(ارزن معمولی، مرواریدی و دم روباهی)، کشت مخلوط ارزن- سویا-کنجد و کشت مخلوط ارزن- کنجد- شنبلیله-زنیان همراه با تک کشتی هر یک از گیاهان مورد بررسی در کرتهای فرعی را شامل می شد. نتایج نشان داد که نوع منبع تغذیه ای، وزن خشک و تراکم علفهای هرز را تحت تاثیر قرار داد. وزن خشک علفهای هرز در تیمارهای با منبع تغذیه ای آلی و معدنی به ترتیب 2/173 و 2/300 گرم در متر مربع و تراکم علفهای هرز به ترتیب 9/84 و 6/98 گیاه در متر مربع بود. با افزایش تنوع گونه های زراعی، وزن خشک و تراکم کل علفهای هرز کاهش یافت به طوریکه تیمارهای مخلوط گونه های زراعی کمترین وزن خشک علفهای هرز را داشتند. در تک کشتی های مورد بررسی نیز نوع گونه زراعی، وزن خشک علفهای هرز را تحت تاثیر قرار داد. با افزایش تنوع گیاهان زراعی، تنفس میکروبی خاک افزایش یافت. همچنین همبستگی مثبت معنی داری بین شاخص تنوع شانون علف های هرز و تنفس میکروبی خاک مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, تک کشتی, تنوع گونه ای, کشت مخلوط, شاخص شانون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036822,
author = {الهام عزیزی and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تک کشتی، تنوع گونه ای، کشت مخلوط، شاخص شانون.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز
%A الهام عزیزی
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران
%D 2013

[Download]