پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( بررسی نقش تراکم و رقم در مدیریت علف های هرز در سیستم کاشت دو ردیفه ذرت و مقایسه آن با سیستم کاشت تک ردیفه )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , رضا پورآذر , حسین نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی امکان بکارگیری روش های غیر شیمیایی در مهار علف های هرز مزارع ذرت، آزمایشی در سال 1389 و به مدت یک سال در اهواز به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل سیستم کاشت ذرت(شامل کاشت تک ردیفه در مرکز پشته ها و کاشت دو ردیفه در دو طرف پشته های کاشت) به عنوان عامل اصلی،‌ رقم ذرت(شامل رقم زودرس Sc 260 ، متوسط رس Sc 500 و دیر رس Sc 704) و تراکم ذرت(شامل تراکم توصیه، 15 درصد بیشتر از تراکم توصیه و 30 درصد بیشتر از تراکم توصیه) بودند که به عنوان عوامل فرعی(به صورت فاکتوریل) در قالب آزمایش کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. صفات مورد بررسی شامل فراوانی و وزن خشک تولیدی توسط علف های هرز و عملکرد ذرت بودند. نتایج اجرای آزمایش حاکی از برتری سیستم کاشت دو ردیفه در مهار علف های هرز بود. علاوه بر این در این سیستم عملکرد دانه ذرت نیز افزایش نشان داد. با افزایش تراکم ذرت تا حد 15 درصد بیشتر از مقدار توصیه شده نیز فراوانی و وزن خشک علف های هرز کاهش و عملکرد ذرت افزایش نشان داد. هر چند در بین ارقام مورد بررسی رقم دیر رس از وضعیت بهتری از نظر کنترل علف های هرز و تولید دانه نشان داد ولی در مجموع تفاوت قابل توجهی بین ارقام در خصوص مهار بهتر علف های هرز و عملکرد دانه مشاهده نشد

کلمات کلیدی

, تراکم, رقم, کشت دو ردیفه , ذرت, اهواز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036823,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and رضا پورآذر and حسین نجفی},
title = {بررسی نقش تراکم و رقم در مدیریت علف های هرز در سیستم کاشت دو ردیفه ذرت و مقایسه آن با سیستم کاشت تک ردیفه},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تراکم- رقم- کشت دو ردیفه - ذرت- اهواز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش تراکم و رقم در مدیریت علف های هرز در سیستم کاشت دو ردیفه ذرت و مقایسه آن با سیستم کاشت تک ردیفه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A رضا پورآذر
%A حسین نجفی
%J پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران
%D 2013

[Download]