اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (188-194)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , هومن منصوری , محمد قربانی , محسن رجب زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی و تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل مصرف کنندگان به عنوان حلقه نهایی و مهم فرآیند تولید تا مصرف، به استفاده از محصولات ارگانیک می باشد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه برای 200 مصرف کننده در سطح شهرستان مشهد جمع آوری و با بکارگیری یک الگوی تحلیل تمایزی مهمترین عوامل مؤثر بر تمایز بین دو گروه دارای تمایل به مصرف محصولات ارگانیک و گروه مقابل شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارزش غذایی مهمترین عامل گرایش مصرف کنندگان برای خرید و مصرف این محصولات می باشد و اهمیت افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به ارزش غذایی محصولات ارگانیگ در تغییر رفتارهای مصرفی آنان و توسعه و گسترش تولید و مصرف مواد غذایی سالم مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ارزش غذایی, محصول ارگانیک, مواد غذایی سالم, تمایل مصرف کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036824,
author = {کوچکی, علیرضا and منصوری, هومن and قربانی, محمد and محسن رجب زاده},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2013},
volume = {27},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۲۲},
pages = {188--194},
numpages = {6},
keywords = {ارزش غذایی، محصول ارگانیک، مواد غذایی سالم، تمایل مصرف کننده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد
%A کوچکی, علیرضا
%A منصوری, هومن
%A قربانی, محمد
%A محسن رجب زاده
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۲۲
%D 2013

[Download]