مدیریت فردا, دوره (11), شماره (33), سال (2013-3) , صفحات (129-143)

عنوان : ( تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , ژاله فرزانه حسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسودگی شغلی را می توان به عنوان یک واکنش در برابر فشارهای مزمن و پاسخ به فشارهای کاری یا سازمان معرفی نمود . هدف پژوهش حاضر بررسی و سنجش تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون ( درگیر شدن در کار ، رسالت ، انطباق پذیری و سازگاری ) است . زیرا فرسودگی شغلی بر تمام جوانب زندگی سازمانی افراد تاثیر می گذارد و منجر به کاهش کیفیت و عملکرد افراد می گردد . این تحقیق در بین کارکنان و مدیران بانک صادرات مرکزی استان خراسان رضوی انجام شده است برای انتخاب نمونه مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی ساده و روشهای آماری همچون آزمون کولموگروف - اسمیرنف ، رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شده است . در پژوهش حاضر از پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاچ و پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون استفاده شده است. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رضایت بخش و قابل قبول می باشد . نتایج پژوهش نیز نشان می دهدبین فرسودگی شغلی و فرهنگ سازمانی دنیسون رابطه معناداری وجود دارد همچنین فرسودگی شغلی بر روی ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون تاثیر معکوس دارد و می تواند باعث تضعیف فرهنگ سازمانی شود .

کلمات کلیدی

, فرسودگی شغلی , استرس شغلی , فرهنگ سازمانی , فرهنگ سازمانی دنیسو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036828,
author = {رحیم نیا , فریبرز and ژاله فرزانه حسن زاده},
title = {تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2013},
volume = {11},
number = {33},
month = {March},
issn = {2228-6048},
pages = {129--143},
numpages = {14},
keywords = {فرسودگی شغلی ، استرس شغلی ، فرهنگ سازمانی ، فرهنگ سازمانی دنیسو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون
%A رحیم نیا , فریبرز
%A ژاله فرزانه حسن زاده
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2013

[Download]