پژوهش آب ایران, دوره (6), شماره (11), سال (2013-3) , صفحات (167-176)

عنوان : ( تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهای مدل توزیعی بارش-رواناب با کاربرد الگوریتم مونت کارلو- زنجیر مارکف )

نویسندگان: محسن پوررضا بیلندی , علی محمد آخوندعلی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یافتن مقادیر بهینه برای پارامترهای هر مدل شبیه سازی کاری است که همواره با شک و تردید همراه است. به طوری که به عنوان مثال یک هیدرولوژیست به وجود مهارت و تجربه بالا هم نمی تواند به نتایج برآورد خود اطمینان کافی داشته باشد. در تحقیق حاضر، محدوده اطمینان و توزیع احتمالاتی پسین برای دبی خروجی و پارامترهای یک مدل توزیعی بارش-رواناب به کار رفته در حوضه ابوالعباس در استان خوزستان با استفاده از الگوریتم عدم قطعیت DREAM مبتنی بر مونت-کارلو-زنجیره مارکف که اخیرا توسعه یافته است، تعیین شد. تعداد چهار رویداد برای واسنجی و دو رویداد برای صحت سنجی توزیع های پسین پارامترها به کار گرفته شد. مدل هیدرولوژیک توزیعی AFFDEF توسعه یافته در زبان برنامه نویسی Fortran به دلیل خطای کمتر آن (نسبت به مدل های یکپارچه) که ناشی از تخصیص مقادیر ورودی برای هر سلول است، در این تحقیق به کار گرفته شد. نتایج رویدادهای دوره های واسنجی و صحت سنجی نشان داد که دبی های اوج هیدروگراف که یکی از مهمترین مولفه های آن است به خوبی در بازه های اطمینان 95 درصد تعیین شده قرار می گیرند. در مورد نقاط ابتدایی و انتهایی، شرایط اولیه مدل و خطاهای موجود در روش های تعیین دبی پایه برای رویدادهای کوتاه مدت باعث شده اند تا به خوبی برآورد نشوند و تا حدودی خارج از محدوده اطمینان شبیه سازی شده قرار گیرند. کارایی بالای الگوریتم DREAM در سرعت بالای رسیدن به همگرایی برای تمام زنجیره ها از دیگر ویژگی های خاص این الگوریتم است.

کلمات کلیدی

, تحلیل عدم قطعیت, زنجیره مارکف, مونت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036830,
author = {محسن پوررضا بیلندی and علی محمد آخوندعلی and قهرمان, بیژن},
title = {تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهای مدل توزیعی بارش-رواناب با کاربرد الگوریتم مونت کارلو- زنجیر مارکف},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2013},
volume = {6},
number = {11},
month = {March},
issn = {2008-1235},
pages = {167--176},
numpages = {9},
keywords = {تحلیل عدم قطعیت، زنجیره مارکف، مونت کارلو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهای مدل توزیعی بارش-رواناب با کاربرد الگوریتم مونت کارلو- زنجیر مارکف
%A محسن پوررضا بیلندی
%A علی محمد آخوندعلی
%A قهرمان, بیژن
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2013

[Download]