هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی , 2013-10-23

عنوان : ( بررسی تنوع گونه هایمختلفمایکوپلاسما بیماری زا و غیر بیماری زا درطیور صنعتی و بومی شمال شرق ایران ‏ )

نویسندگان: , جمشید رزم یار , غلامعلی کلیدری , محمدرضا باسامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: صنعت طیور یکی از بزرگترین صنعتی پیشرو با اشتغال زایی بالا در ایران است، از این رو بررسی عوامل تهدید کننده آن ‏بسیار حائز اهمیت است. یکی از عوامل پاتوژن که بصورت خاموش سالانه به گله ها خسارت وارد می آورد،آلودگی با ‏مایکوپلاسما ها می باشد.‏ هدف:بررسیگونه هایمختلفمایکوپلاسمادرماکیانصنعتیو غیر صنعتیارجاعیبهبخشطیورکلینیک دانشکدهدامپزشکیفردوسی مشهدو ‏تعیین هویت مولکولی آن ها در جهت تشخیص گونه های بیماری زا و امکان حضور گونه های غیر بیماری زا .‏ روش کار : طی این تحقیق 50 مورد نمونه تجمعی ‏‎(pooled sample)‎‏ با یا بدون علایم تنفسیارجاعی به کلینیک دانشکده ‏دامپزشکیفردوسی مشهد، که هرنمونه تجمعی از دو تا 5 پرنده، نماینده ی یک گله بود.ازطیور ‏صنعتیارجاعیبهکلینیکتخصصیطیورشامل (20 گلهمرغ صنعتی گوشتی، 15 گله مرغ تخمگذار و 6 گله مرغ بومی، 7 گله شترمرغ و 5 ‏گله بوقلمون بود) ولاشه هایارسالیبرایکالبدگشایی،سواپشکافسقفیدهانی،ناییوکیسه هایهوایی در دو گروه واجد و فاقد علائم تنفسی ‏اخذگردید. سپس در محیط آبگوشت ‏pplo‏ کشت اختصاصی مایکوپلاسما انجام شده و موارد مثبت بروی محیط جامدpplo ‎agar ‎‏ کشت داده شد. از کلنی های حاصله استخراجDNA‏ انجام گردید. با استفاده از ‏PCR‏ اختصاصی جنس با محصول 1013 ‏جفت باز از ژن ‏‎16S rDNAتعیین هویت اولیه انجام شد سپس با پرایمر های اختصاصی گونه های مایکوپلاسما سینویه ، گالی-‏سپتیکوم ، مله اگریدیس و یووه مورد بررسی قرار گرفتند و مواردی که جدایه هیچکدام از این چهارگونه شناخته شده و بیماریزا ‏نبود با آنالیز سکانس محصولات 1013 جفت بازی از ژن ‏‎16S rDNA‎و با مقایسه سکانس های ثبت شده در بانک ژن مورد بررسی ‏و تعیین هویت قرار گرفتند. ‏ نتایج:از این تعداد به ترتیب14، 9 ، 4، 2 و 3 نمونه در کشت در محیط اختصاصی مایع و جامد مثبت شناخته شده و مایکوپلاسما ‏جدا گردید که برابر با نتایج ‏pcr‏ مستقیم بود و نتیجه ‏pcr‏ اختصاصی ، غیر اختصاصی وتعیین توالی نوکلئوتیدی و مقایسه ‏سکانس های ثبت شده بانک ژن ، مشابهت بالا با گونه های ‏M.Gallopavonis ‎‎,M.Columborale,M.Iowae,M.MeleagridisM.Synoviae,M.Gallisepticum,M.Gallinarumبود .‏

کلمات کلیدی

مایکوپلاسما ماکیان گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036842,
author = {, and رزم یار, جمشید and کلیدری, غلامعلی and باسامی, محمدرضا},
title = {بررسی تنوع گونه هایمختلفمایکوپلاسما بیماری زا و غیر بیماری زا درطیور صنعتی و بومی شمال شرق ایران ‏},
booktitle = {هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مایکوپلاسما ماکیان گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع گونه هایمختلفمایکوپلاسما بیماری زا و غیر بیماری زا درطیور صنعتی و بومی شمال شرق ایران ‏
%A ,
%A رزم یار, جمشید
%A کلیدری, غلامعلی
%A باسامی, محمدرضا
%J هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی
%D 2013

[Download]