هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی , 2013-10-23

عنوان : ( جداسازی،ردیابیوتعیینهویتمولکولی در سطحگونه یمایکوپلاسما هادرکبوترانشمال شرق ایران )

نویسندگان: صفیه قهستانی , جمشید رزم یار , غلامعلی کلیدری , محمدرضا باسامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:طیور غیر صنعتی ( شامل: طیور زینتی، کبوتران و .... ) اخیرا جایگاه ویژه ای را در جوامع رو به توسعه از جمله ایراناز نظر ‏اقتصادی، اشتغالزایی و سرگرمی و حتی به عنوان مدل آزمایشگاهی پیدا کرده اند.از این رو زمینه بررسی عوامل تاثیرگذار بر ‏سلامت این پرندگان دارای اهمیت زیادی است. کبوتران از جمله پرندگان وحشی و اهلی شده ای هستند که از دیر باز توسط ‏انسان شناخته و مورد استفاده در ارسال پیام و مسابقات قرار گرفته اند. امکان دسترسی این پرندگان به سالن های پرورش و ‏انبار های دان طیور صنعتی و انتقال بیماری ها به فارم های صنعتی طیور شناخت عوامل پاتوژن این دسته از پرندگان را واجد ‏اهمیت می سازد.‏ هدف:بررسی امکان آلودگی کبوتران ارجاعی به پلی کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با ‏مایکوپلاسماها و جداسازی و تعیین هویت مولکولی جدایه ها.‏ روش: از تعداد 16 کبوترخانه ارجاعی با 870 کبوتر، بطور متوسطاز 3تا 5 کبوتر جهت نمونه برداری استفاده شد که نهایتا هر ‏نمونه (تجمعی) مشخصه یک کبوتر خانه در نظر گرفته شد ، همچنین از لاشه های ارجاعی با علایم درمانگاهی تنفسی یا درگیری ‏دستگاه تنفس فوقانی و کیسه های هوایی ارجاعی بهکلینیکتخصصیطیور دانشکده دامپزشکی فردوسی مشهد، سواپ شکاف ‏سقفی دهانی ونایی و کیسه های هوایی بسته به مورداخذ گردید.نمونه ها در دو تکرار به روش استاندارد سازمان بهداشت جهانی ‏دام ‏‎ OIE‏ در محیط مایع ‏PPLO Broth‏ کشت و موارد مثبت بروی محیط جامدAgarPPLOکشت مجدد داده شده (نمونههای ‏منفی در اولین تلاش،مجددا در محیط مایع پاساژ داده شدند ) و از کلنی های حاصله استخراج ژنوم به روش جوشاندن انجام ‏گردید. با استفاده از ‏PCR‏ اختصاصی جنس با محصول 1013 جفت باز از ژن ‏‎16S rDNA‎‏ تعیین هویت در سطح جنس ‏وسپس آنالیز سکانس محصولات واکنش با مقایسه سکانس های ثبت شده در بانک ژن سطح گونه انجام گرفت.‏ نتایج: از 5 کبوتر خانه از مجموع 16 کبوترخانه مایکوپلاسما جدا شده و نتیجه تعیین توالی نوکلئوتیدی و مقایسه سکانس های ثبت ‏شده بانک ژن، مشابهت بالا با گونه های ‏Mycoplasma cloumborale‏(در 4 مورد) و ‏Mycoplasma gallinaceum‏(در یک ‏مورد) بود .‏

کلمات کلیدی

مایکوپلاسما کبوتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036843,
author = {قهستانی, صفیه and رزم یار, جمشید and کلیدری, غلامعلی and باسامی, محمدرضا},
title = {جداسازی،ردیابیوتعیینهویتمولکولی در سطحگونه یمایکوپلاسما هادرکبوترانشمال شرق ایران},
booktitle = {هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مایکوپلاسما کبوتر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی،ردیابیوتعیینهویتمولکولی در سطحگونه یمایکوپلاسما هادرکبوترانشمال شرق ایران
%A قهستانی, صفیه
%A رزم یار, جمشید
%A کلیدری, غلامعلی
%A باسامی, محمدرضا
%J هشتمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی
%D 2013

[Download]