کتاب قیم, دوره (1), شماره (4), سال (2012-1) , صفحات (31-52)

عنوان : ( تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیه احصار )

نویسندگان: مرتضی ایروانی نجفی , الهه شاه پسند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش ، مروری است بر ارتباط سیاق واسباب نزول ؛ارتباطی متقابل که گاه به تردید در یکی ازاین دو قرینه منجر میشود.این نوشتار،به بررسی موقعیت سیاق واسباب نزول ورابط این دو در تفسیر آیه احصار می پردازد. در تعارض سیاق واسباب نزول آیه ، گاه سیاق منجر به تردید در سبب نزول منقول برای آیه می شود وگاه سبب نزول ، باعث تردید در برقراری سیاق در آیه می گردد.در آیه احصار، از زاویه ای که ما به آیه نگریسته ایم، در سه مقطع ، گمان تعارض این دو قرینه وجود داشت که در این موارد ،به دلایلی که در متن مورد بحث قرار گرفته است، جانب اسباب نزول ترجیح داده می شود. بدیهی است که پیش فرض این گفتار آن است که هر کدام از این دو قرینه ، به تنهایی حجّت هستند. ر

کلمات کلیدی

, اسباب نزول , سیاق, حج, احصار, آیات الأحکام, تعارض قرائن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036853,
author = {ایروانی نجفی, مرتضی and شاه پسند, الهه},
title = {تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیه احصار},
journal = {کتاب قیم},
year = {2012},
volume = {1},
number = {4},
month = {January},
issn = {2251-6026},
pages = {31--52},
numpages = {21},
keywords = {اسباب نزول ،سیاق،حج،احصار،آیات الأحکام، تعارض قرائن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیه احصار
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A شاه پسند, الهه
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2012

[Download]